Eide Jensens förslag till ändringar i bibliotekslagen klart

STOCKHOLM Större anpassning till den nya tekniken och utökade krav på biblioteksservice i kommunerna. Det är två av förändringarna i Inger Eide Jensens förslag till revidering av bibliotekslagen, som lämnades in på onsdagen. Dessutom plockas ordet länsbibliotek bort och KB:s förväntade nya roll skrivs in i en ny paragraf.

På onsdagen lämnade bibliotekskonsult Inger Eide Jensen in sin utvärdering av bibliotekslagen och förslag till revidering till Kulturdepartementet. Hon konstaterar i utvärderingen att bibliotekslagstiftningen på det hela taget har haft en positiv betydelse för folkbiblioteken, men att uppföljningen av tillämpningen av lagen är svår, eftersom det saknas en ansvarig myndighet.

Bland de förändringar i den relativt korta lagtexten som Eide Jensen föreslår märks bland annat en utökning av den korta rad som idag styr kommunernas skyldighet att tillhandahålla bibliotek. Den nuvarande lagtexten lyder: ” Varje kommun skall ha folkbibliotek.”
Eide Jensen föreslår att paragrafen ändras till det fylligare:

”Varje kommun ska ha folkbiblioteksverksamhet tillgänglig för alla och utformad efter kommuninvånarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.”
På flera håll i förslaget märks nya formuleringar som tar hänsyn till den nya tekniken som påverkat bibliotekens verksamhet sedan den nuvarande lagen trädde i kraft. Bland annat ändras paragraf 3:” På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt  få låna litteratur för viss tid.” till:

”På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna, eller på annat sätt få tillgång till, litteratur och lämpliga medier som biblioteket tillhandahåller oavsett publiceringsform.”

En annan paragraf som undergått förändring i Eide Jensens förslag till revidering är paragraf 4 som slår fast att alla län ska ha ett länsbibliotek. I det nya förslaget lyder paragraf 4 istället:
”Varje region och landsting ska bedriva biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, kunskapsutveckling och kvalitet inom regionens biblioteksverksamhet.

Ytterligare en nyhet i förslaget till ny lagtext är den helt nya paragraf 11, om en myndighet med nationellt ansvar för biblioteksverksamheten i landet.
”Regeringen utser den myndighet som ska ha som särskilt uppdrag att ansvara för nationell överblick och samverkan samt att främja utvecklingen inom det allmänna biblioteksväsendet och i samarbete med kommuner, regioner och landsting kontinuerligt utvärdera bibliotekens arbete.
De regionala och landstingskommunala biblioteksverksamheterna ska samverka med den statliga myndighet som svarar för uppföljning och bistå denna med underlag för uppföljning och utvärdering av biblioteksverksamheterna.
Frågor rörande bibliotekslagens tillämpning handläggs av den myndighet som Regeringen utser.”

Ladda ner rapporten här

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet