Regional biblioteksplan för Västra Götaland

GÖTEBORG I december 2004 beslutade riksdagen att bibliotekslagen skulle utökas med tillägget att kommuner och lansting ska anta planer för biblioteksverksamhet. År 2007 fick den då nybildade förvaltningen Kultur i Väst i uppdrag att göra en regional biblioteksplan i Västra Götaland. Våren 2009 var förslaget färdigt och nu, våren 2010, är planen ute på remiss.

– Den bör vara klar före sommaren, tror Bengt Källgren, verksamhetschef för Kultur i Väst Regionbiblioteket.

Enligt bibliotekslagen ska alltså kommuner och landsting ha planer för sin biblioteksverksamhet. Men lagens ramar är vida och många har fortfarande ingen aktuell biblioteksplan. Enligt Svensk Biblioteksförenings undersökningar saknar fortfarande nästan hälften av Västra Götalands kommuner en biblioteksplan. Många kommuner efterfrågar också en regional plan att ha som vägledning i det egna arbetet med en kommunal biblioteksplan.

– Man vill använda den regionala planen som vägledning dels till sin egen plan, men också kanske som stöd för hur man ska arbeta med sitt bibliotek, säger Bengt Källgren.

Uppdraget

Uppdraget att ta fram en regional biblioteksplan gick 2007 till Lena Skoglund som blev ansvarig. Lena i sin tur arbetade med fyra arbetsgrupper baserade på de fyra kommunalförbunden som fick ha ett idéarbete kring olika delar av biblioteksverksamheten. Tillsamman tog de fram ett underlag som Lena satte ihop till ett förslag som lämnades till Kulturförvaltningen. Förslaget passerade en politisk arbetsgrupp som hade en del synpunkter och förslaget kom tillbaka till Kultur i Väst. Lena Skoglund hade nu gått i pension och Bengt Källgren fick uppdraget att ändra och skriva om. För ungefär ett år sedan blev det arbetet klart och förslaget skickades än en gång till Kulturnämnden där arbetet med att få planen färdig nu pågår.

– Nu är planen ute på en remissrunda, berättar Bengt. Det är tio representativa kommuner och några institutioner som ska ha synpunkter. Sedan beror det på kommentarerna och hur Kulturnämnden beslutar om det blir revidering eller om planen blir godkänd och klar.

Regional biblioteksplan

En regional biblioteksplan skiljer sig från en kommunal bland annat i det avseendet att regionen inte förfogar över några bibliotek. En regional biblioteksplan kan inte ålägga kommunerna att följa planen, eller att de ska göra det som står i den, men Bengt Källgren hoppas ändå att kommunerna följer de intentioner planen anger.

– En regional biblioteksplan blir ju mer övergripande över vad man vill att biblioteken ska spela för roll i regionen.

Man kan naturligtvis ha olika uppfattning om vad en biblioteksplan ska vara och Bengt tycker inte att en biblioteksplan ska vara för detaljerad utan hellre att den anger en politisk viljeinriktning, att den har en vision om hur biblioteken ska utvecklas en tid framöver.

Om man läser förslaget till den aktuella regionala biblioteksplanen kan man lätt uppfatta den som en handbok i hur man förändrar bibliotek. En praktisk och konkret handledning för, om man så vill, regionbibliotekets arbete.

– Jag saknar den politiska viljeinriktningen i planen även om jag omformulerat många konkreta måsten till målsättningar eftersom jag ett tag tyckte att planen mer liknade en verksamhetsplan. Ändå tycker jag inte politiken är tydlig med vad den tycker biblioteken är ska var bra för eller vilken roll regionbiblioteket ska ha. Jag hade gillat om kulturnämnden hade uppmärksammat biblioteksfrågan lite mer och faktiskt funderat över vad biblioteken är bra för. Jag tycker att regionen borde ha en bibliotekspolitik som syns och lyser genom i regionens biblioteksplan.

Föråldrat instrument?

En biblioteksplan ska vara ett instrument för att strukturera och ta tillvara bibliotekens resurser, men också för att uppmärksamma biblioteken. Ofta involveras många i arbetet med en biblioteksplan och det har betydelse för bibliotekens roll i kommuner och landsting. Men eftersom många ännu inte har någon plan anser en del att biblioteksplanerna är ett tandlöst instrument och nu diskuteras det om det över huvud taget ska stå kvar i bibliotekslagen.

– Det finns ambitiösa kommuner och politiker, men det vanligaste är nog att bibliotekschefen på politikernas uppdrag skriver en plan som hamnar i en bokhylla och glöms bort. Och även en biblioteksplan blir fort omodern och behöver dessutom omarbetas då och då. Vad jag vet är det inte många kommuner som gjort om sina planer sedan 2004.

FAKTA
Svensk Biblioteksförening definierar en biblioteksplan så här: ” Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv.”

Arbetet med den regionala biblioteksplanen har dragit ut på tiden och en del av innehållet är redan gammalt och inaktuellt och det finns en risk att också den hamnar i en hylla.

– Den hade behövt skrivas om, men nu får den gälla ett tag, säger Bengt som tror att det kommer att göras en ny plan om kravet kvarstår. Men just nu är han nöjd.

– Jag är nöjd med att den regionala biblioteksplanen äntligen slutar vara ett arbetsmaterial och äntligen blir offentlig.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet