Ny kommitté för rättighetsfrågor

FOTO: Michael Malmborg

Den 1 januari 2011 inrättades en ny kommitté för rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen. Kommittén är unik i sitt slag och ska på regional nivå jobba för alla människors rättigheter och med att motverka diskriminering av alla slag.

Kommittén för rättighetsfrågor ska ha ett helhetsperspektiv och främja alla människors möjligheter att delta i samhället på lika villkor. Frågor från före detta handikappkommittén har också förts över till kommittén för rättigheter. Kommittén består av nio ledamöter och fem ersättare som successivt kommer att utveckla verksamheten genom att bland annat utveckla ett samarbete med folkrörelsen i regionen.

– Kommittén ska verka för att ingen i regionen ska bli åsidosatt och att regionens verksamheter utformas på ett sätt som ger möjligheter för alla att ta del. Därför måste olika perspektiv beaktas när vi planerar, genomför och följer upp våra aktiviteter, säger Bengt Säterskog, vikarierande samordnare.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet