Politisk debatt om läsning

GÖTEBORG Bokmässans andra dag fortsatte på tema läsning där bland annat ett extrainsatt seminarium lockade stor publik. Under ledning av tidigare Folkpartiledaren Bengt Westerberg debatterade politiker från samtliga riksdagspartier barns läsning.

Trots att samtliga partier verkar vara överens om allvaret med larmrapporterna om sjunkande läsförmåga och läsförståelse bland barn, är de lång ifrån överens om vad, eller framförallt hur, det ska åtgärdas.

– Vi måste lämna den politiska skyttegraven och göra gemensam sak, uppmanade Gustav Fridolin (MP), och får debattens enda kraftfulla applåd. Det är synd att litteraturpropositionen behandlas på samma sätt som andra propositioner, fortsatte han. Risken finns att vi kommer att fortsätta stå så här och diskutera och så händer ingenting.

Kulturminister Lena Adehlson Liljeroth (M) konstaterar att det inte är någon ”quick fix” men att litteraturpropositionen föreslår både mål och myndighet som ska följa upp.

– Men vi måste upprätthålla diskussionen och det behövs upplysningskampanjer.

På Bengt Westerbergs fråga varför Sverige lyckats sämre än andra länder, tyckte Rossana Dinamarca (V) att det finns något talande i att stödet till En bok för alla drogs in.

– Pengarna som tidigare gick till En bok för alla går nu till olika läsfrämjande insatser, bemöter Lena Adehlson Liljeroth. Och det finns utmärkta barnböcker att köpa. Jag köpte just två.

Från vänster: Ulrika Carlsson, Ibrahim Baylan, Lena Adelsohn Liljeroth, Rossana Dinamarca, Johnny Skalin, Maria Arnholm, Berith Mendel och Gustav Fridolin.

Från vänster: Ulrika Carlsson, Ibrahim Baylan, Lena Adelsohn Liljeroth, Rossana Dinamarca, Johnny Skalin, Maria Arnholm, Berith Mendel och Gustav Fridolin.

Skolans roll

Skolans roll och betydelse i den nedåtgående trenden var den fråga i debatten där det blev tydligt att vi närmar oss en valrörelse och pajerna duggade emellanåt tätt. Maria Arnholm (FP) tyckte det finns all anledning att vara ödmjuk och att det finns många faktorer som påverkar i omvärlden, men att det viktigaste nu är att fokusera på skolan.

– Det var för många grupparbeten och för lite fokus på kunskap i skolan på 1980- och 90- talet, säger hon och får medhåll av Johnny Skalin (SD).

– Rent generellt har neddragningarna i skolan bidragit, tillägger han och Gustav Fridolin håller med.

– Vi vet att lusten till läsande växer med läsande förebilder och när finanskrisen 1988 drabbade skolan med stora nedskärningar och färre lärare, försvann dessa förebilder. Och nu dras vi med stora nedskärningar igen.

– Vi har en allt mer segregerad skola som cementerar klassklyftorna, konstaterar Ibrahim Baylan (S). Men vi ser också förändrade fritidsvanor som påverkar och här spelar föräldrarna stor roll för läsningen.

Ulrika Carlsson (C) undrade vad det är som gör att alla barn inte har tillgång till bra undervisning och svarade själv att det beror på lärarnas kompetens och på all ny teknik där skolan inte hänger med. Rossana Dinamarca håller med om att skolan måste hänga med i teknikutvecklingen, men att skolbiblioteken också måste styras upp bättre.

– Det räcker inte att de skrivs in i lagen.

Ibrahim Baylan passade på att valagitera och avslöjade att det kommer öronmärkta pengar i höstens budget för en satsning på skolan.

– Vi vill göra förskolan obligatorisk, vi vill göra mindre klasser så läraren hinner med, och vi vill se ett nytt mål för skolan; barn ska ha knäckt läskoden redan i första klass.

Gustav Fridolin håller med och påminner om Litteraturutredningens förslag på läsombud redan i förskolan.

Rossana Dinamarca menar att den delade gymnasieskolan också haft stor betydelse i utvecklingen.

– Det är till stor del pojkar som väljer den yrkesinriktade gymnasieskolan och det är ofta barn till föräldrar inom LO-kollektivet där vi vet att läsningen går ner.

– Men enligt PIRLS senaste läsundersökning är det största tappet bland flickor, säger Ibrahim Baylan allvarligt. Så det är inte bara pojkar som läser mindre.

Berit Mendel (KD) tillägger att det måste ställas krav på lärarna och att pojkar, trots alla undersökningar, säkert också kan läsa.

– Ta ifrån dem läsplattorna och ta av dem kepsarna.

 

FAKTA

Debatten arrangerades på initiativ av Läsrörelsen i samarbete med Bokmässan.

Medverkande var kultur- och skolpolitiker från samtliga riksdagspartier: Lena Adelsohn Liljeroth, kultur- och idrottsminister (M), Maria Arnholm, jämställdhets- och biträdande utbildningsminister (FP), Ulrika Carlsson, utbildningsutskottet (C), Berith Mendel, lokalpolitiker Göteborg (KD), Ibrahim Baylan, vice ordförande utbildningsutskottet (S), Gustav Fridolin, språkrör (MP), Rossana Dinamarca, utbildningsutskottet (V) och Johnny Skalin, utbildningsutskottet (SD).

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet