Planen ingen papperstiger

Garanti. På Tjörn har biblioteket aktiviteter för alla åldrar, från sångstund för de minsta till högläsning för äldre. Biblioteksplanen styr inte bara verksamheten och ger kommunens politiker en insikt i vad som händer på biblioteket. Det blir också ett uttryck för vad medborgarna kan förvänta sig av biblioteket. Foto: Maria Johannessen
 

TJÖRN Det finns ibland en föreställning om att en biblioteksplan är något som hamnar i en av byråkratins byrålådor. Men på Tjörn är det ett högst aktivt dokument. Här bidrar biblioteksplanen till att synliggöra biblioteket och skapa samarbeten över förvaltningsgränserna.

– Biblioteket ska vara tillgängligt och tillmötesgående. Vi ska öppna upp för aktiviteter och arbeta uppsökande. Vi försöker lägga fokus på att få folk att komma till biblioteket och det tycker jag vi använder biblioteksplanen till, säger Ann Marberg, bibliotekschef på Tjörn.

Kulturen har en stark ställning på Tjörn. Fackförbundet Vision har för 25:e året i rad uppmärksammat kommuner som satsar på kultur. Tjörn är en av åtta kommuner i landet som har blivit nominerad till Årets kulturkommun 2014. Biblioteket har också en stark ställning i kommunens kulturliv, vilket inte minst återspeglar sig i siffrorna från Kungliga Biblioteket. Mellan 2011 och 2012 har besöken ökat med 105 procent. Utlånen har under samma period ökat med cirka 25 procent. Här är också biblioteksplanen allt annat än en tiger i papper.

– Den genomsyrar alla aktiviteter vi gör för att öppna dörren för allmänheten och nå alla åldrar. Vi har digitala aktiviteter, enskilt eller i grupp. Vi har aktiviteter för de minsta, det vi kallar Imse Vimse, träffar för småbarnsföräldrar och vi har vuxenprogram. Sedan arbetar vi med högläsningsprojekt för äldre, där vi har engagerat frivilliga pensionärer som går ut och läser högt på äldreboenden, berättar Ann Marberg.

Från plan till handling

Biblioteksplanen är en visionär text, som på ett mer övergripande sätt pekar ut en riktning. Denna riktning konkretiseras sedan genom en verksamhetsplan. Arbetet med planen har också skapat dialog och samarbeten med andra delar av den kommunala verksamheten.

– Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en skriftlig överenskommelse om att gemensamt arbeta för utveckling av kommunens skolbiblioteksverksamhet. Den utveckling

som har skett sedan dess, hade inte skett om vi inte hade haft den här överenskommelsen. Det är skolbibliotekarier, lärarbibliotekarier och pedagoger som samverkar och det har blivit otroligt kreativt. Det är också viktigt att hitta personer som går ihop och vill arbeta flexibelt ute på skolorna, säger Ann Marberg.

På liknande sätt har biblioteket också ett nära samarbete kring företagsservice för nya och etablerade företagare i samarbete med kommunens näringslivsstrateg.

– Vi försöker vara ute på olika mässor och ute i samhället för att visa vad biblioteket kan erbjuda. Politikerna har också pekat på att vi ska arbeta mer uppsökande, fortsätter hon.

Bild på Ann_Marberg

Dialog Bibliotekschef Ann Marberg ser biblioteks-planen som ett visionärt dokument som sedan konkretiseras i en verksamhetsplan. Dialogen med andra förvaltningar och aktörer i kommunen ser hon också som en viktig del i planarbetet. Bland annat samarbetar man med ett antal föreningsdrivna bibliotek som är en del av kommunens biblioteksstruktur. Foto: Fredrik Svedemyr

En del av en helhet

Samverkan mellan olika verksamheter genomsyrar inte bara biblioteksplanen. På Tjörn har kommunen även beslutat om en handlingsplan för stärkt och samordnad barn- och ungdomskultur, och där biblioteket är en del i planen. Arbetet med olika planer är något som bidrar till att ytterligare skapa ett gränslöst förhållande mellan kommunens olika verksamheter. Nu håller man även som bäst på med att ta fram en övergripande kulturstrategi för kommunen.

– Det är egentligen flera planer som vi ingår i. Det är även barn och ungdomsplanen ”Tjörn lyssnar på barn och unga”, som gäller för alla förvaltningar och med barnkonventionen i fokus. Sedan har vi handlingsplanen för barn- och ungdomskultur och vår egen biblioteksplan, säger Ann Marberg.

Ett kvitto

Ytterst handlar planarbetet om att skapa en bra verksamhet för kommunens invånare. Det är något som inte bara pekar ut en riktning för arbetet, utan det blir ett slags kvitto på vad medborgarna kan förvänta sig av biblioteket.

– De rubriker vi har är det vi ska erbjuda allmänheten. Ska vi erbjuda dem en informations- och kommunikationsteknik som ska ligga i framkant, så har de rätt att få den tillgången. Det är inget som vi hittar på. Det finns nedskrivet att det här ska genomföras. Det kan också spegla att it-avdelningen i kommunen ska vara oss behjälpliga och se till att det fungerar. När det gäller kunskap och det livslånga lärandet, så står det också att vi ska arbeta med det. Vi ska stimulera till läsande och ren läslust. Då ska vi också ha aktiviteter som stimulerar till läsning oavsett om det är vanliga boktips i biblioteket eller andra aktiviteter. Har vi som tjänstemän något att förhålla oss till kommer det medborgaren till godo. De får något ut av det och det blir inte bara ett dokument i en skrivbordslåda, säger Ann Marberg.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet