E-boken och Sverige

STOCKHOLM Än så länge har Sverige ingen bra modell för utlån av e-böcker på biblioteken. Variationerna är stora och alla väntar på den ultimata lösningen. Men finns den? Denise Rudbergs ”Ett litet snedsprång” översätts nu till engelska och blir den första skandinaviska boken att ges ut av nätbokhandeln Amazon. Men hur är det med Amazon, är det ett annalkande hot i horisonten och vad händer om det etablerar sig här? Framsidan ställde några frågor om detta till Svenska Förläggarföreningen, Sveriges Författarförbund och Svenska Bokhandlarföreningen.

1 Från både USA och Storbritannien har det nyligen rapporterats om en avmattning på e-bokmarknaden. Hur ser utvecklingen ut på den svenska marknaden?

2 SKL har i uppdrag att förhandla för biblioteken om en betalningsmodell för utlån av e-böcker på biblioteken. Vilken modell skulle ni föredra?

3 Den omstridda nätbutiken Amazon vill etablera sig i Sverige. Är ett svenskt Amazon en hotbild? Vilka konsekvenser skulle etableringen få för e-boken i Sverige? Är en bojkott av Amazon aktuellt?

Svenska Förläggareföreningen,  Kristina Ahlinder, VD

1 – Förläggarföreningen hänvisar till rapporten Svenskarna och internet 2013, och man anser att förutsättningarna för en snabb utveckling av den svenska e-bokmarknaden är god eftersom svenska konsumenter är vana att köpa böcker på nätet och svensk nätbokhandel står idag för 25 procent av den totala försäljningen av allmänlitteratur. Trots detta är e-bokförsäljningen i Sverige fortfarande begränsad. 2013 uppgick den till 0,5 procent  av den totala försäljningen av allmänlitteratur. 89 procent  har aldrig läst en e-bok.

2 – Svenska Förläggareföreningen har arbetat fram ett förslag till ny modell som innebär att biblioteken köper en licens per titel. Licensen ska omfatta antingen ett visst antal utlån eller en viss tid under vilken biblioteken får låna ut e-boken hur många gånger om helst. Sedan vi tog fram modellen har emellertid SKL fått sitt uppdrag och förlagen samtalar nu direkt med dem, men också direkt med olika folkbibliotek. Vi tycker det är bra att SKL fått uppdraget.

Flera förlag säljer över huvud taget inte sina e-böcker till biblioteken, andra har infört karenstid. Skälen är oftast ekonomiska och variationen är stor. Förläggareföreningen deltar inte i förlagens förhandlingar då detta rör försäljning av böcker, något vi inte alls är inblandade i.

3 – Jag tror man ser lite olika på det faktum att Amazon är på väg hit, både med oro och med nyfikenhet. Förlagen kan se på det på ett sätt, den fysiska bokhandeln på ett annat. Förlagen försöker säkert ta reda på så mycket som möjligt genom att ha direktkontakter med Amazon, genom att prata med kollegor i andra länder, genom att förbereda sig så mycket som möjligt. Svenska Förläggareföreningen har generellt sett ingen åsikt när det gäller Amazon eller förlagens försäljning. Någon bojkott av Amazon känner jag inte till.

Sveriges Författarförbund,  Maria Martinsson, Förbundsjurist

1 – Sveriges Författarförbund bevakar e-bokmarknaden genom sina och medlemmarnas avtal med förlagen. Vi har inte sett något minskat intresse från förlagen när det gäller att teckna avtal för och ge ut e-böcker.

2 – När det gäller verksamheten med e-böcker på de svenska biblioteken ser Författarförbundet positivt på de förhandlingar som inletts mellan SKL och förlagen. En fungerande kommersiell marknad för e-böcker är nödvändigt för att författare och översättare i längden ska kunna leva på och utvecklas i sitt skapande. Modellen för e-boksverksamheten på biblioteken måste således vara kompatibel med den kommersiella marknaden.

3 – Amazon är en stor spelare som självklart skulle kunna påverka den svenska e-bokmarknaden. I USA har Amazon använt sig av mycket låga priser för att locka konsumenter till e-bokmarknaden. En risk med ett sådant förfarande är att en bild av litteratur som en lågprisprodukt etableras på marknaden. För en författare eller översättare tar det lika lång tid att skriva eller översätta en e-bok som det tar med en pappersbok och det saknas därför utrymme att skära i ersättningen bara för att nyttjandet sker digitalt. Oavsett vilka aktörer som etablerar sig på den svenska marknaden arbetar Författarförbundet alltid för att författare och översättare ska få skälig ersättning.

Svenska Bokhandlareföreningen,  Anna Möller Wrangel, VD

1 – E-boken har idag ännu ingen större betydelse i Sverige varför det är svårt att kommentera detta i dagsläget.

2 – Bokhandlareföreningen väljer att passa på denna fråga eftersom de tycker det i första hand är en fråga för förläggare och författare och mellan biblioteken och SKL.

3 – Bokhandlareföreningen vill inte spekulera i denna fråga.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet