Alla måste på tåget

STOCKHOLM Kungliga biblioteket sammanställer just nu statistik för skolbibliotek runt om i landet. I slutet av maj ska siffrorna publiceras. Samtidigt pågår ett strategiskt kartläggningsarbete som på olika plan ska vara ett stöd för skolbiblioteksutvecklingen. Av arbetet framgår det också att det är skolan som äger frågan.

– Vi jobbar löpande med kartläggningar för att få fram underlag till vidare aktion för oss själva och Bibliotekssverige. En sådan kartläggning låg till exempel som grund för att vi sedan beslutade att fram stödmaterial riktade till skolhuvudmän, säger Elin Lucassi på Kungliga biblioteket, KB.

I en av de rapporter som berör skolbibliotek, ”Skola+bibliotek=skolbibliotek, formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola”, tar Elin Lucassi upp vikten av att skolbibliotekens verksamhet är förankrad i skolans organisation och att de strävar efter samma mål som övrig pedagogisk verksamhet. Samtidigt framgår det att ansvaret för en bra skolbiblioteksverksamhet vilar på skolan. Detta är speciellt viktigt i de fall skolan har ett samarbete med ett folkbibliotek. I den här typen av samarbete är det också, enligt rapporten, viktigt att det finns ett formaliserat avtal mellan bibliotek och skola som tydliggör roller och ansvar. Inte minst när det gäller vem som ska betala för vad och att arbetet är kopplat till tydliga och uppföljningsbara mål.

Definition

Det har sedan den nya skollagen kom till förekommit en del oklarheter kring själva definitionen av skolbibliotek. Utbildningsminister Gustav Fridolin har tidigare tydligt uttryckt att det inte räcker med en samling böcker på en hylla, utan att det måste finnas en anställd bibliotekarie. I Elin Lucassis rapport framgår det dock att det finns en ganska tydlig samsyn mellan olika aktörer kring vad skolbibliotek ska syssla med. De flesta är överens om att en skolbiblioteksverksamhet präglas av pedagogisk verksamhet, läsfrämjande, tillgänglighet och bemanning.

– Pratar vi däremot om hur detta arbete ska gå till, vilka resurser som krävs, så kan olika aktörer ge olika svar. KB driver inte att någon nationell checklista på detta ska tas fram. Vi pratar om vilka mål som ska uppnås men är öppna för att olika skolor har olika elever, program, inriktningar och måste kunna driva olika typer av verksamheter, säger hon vidare.

Utvecklingsprojekt

Vidare har Kungliga biblioteket en expertgrupp för utbildning och lärande som bland annat har delat ut medel till olika typer av utvecklingsprojekt riktade mot skolbibliotek.

–  Bland annat har Södertörns högskola gjort ett bra projekt med målet att skapa en progressiv modell för uppbyggnad av kompetens när det gäller källkritisk informationsanvändning mellan gymnasiestudier och högskolestudier. Modellen ska grundas i de nationella lärandemålen för gymnasie- och högskola. Projektet hade dessutom som mål att utveckla undervisningsinslag i lärarutbildningen som tar upp gymnasiebibliotek som ett pedagogiskt verktyg i den praktiska undervisningen, berättar Elin Lucassi.

Samordna

Det finns även andra myndigheter som i dagsläget på olika sätt jobbar med skolbiblioteksfrågan. Skolverket driver Läslyftet som ska stärka kvaliteten i undervisningen och där också personal på skolbibliotek ingår som målgrupp. Kulturrådet har skolbiblioteken med i sitt handlingsprogram för läsfrämjande och KB samordnar därför sitt arbete för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra skolbiblioteksutveckling.

Fakta

27 maj ska KB publicera en rikssammanställning över skolbibliotek.
Så här långt finns det:

600 skolbibliotek
60 friskolebibliotek
145 gymnasiebibliotek
50 friskolegymnasiebibliotek

Statistiken publiceras på:
bibstat.libris.kb.se

– Vi har möten för att prata om samordning kring skolbibliotek för att exempelvis undvika dubbelarbete eller att saker faller mellan stolarna, säger Elin Lucassi och ser att den  största utmaningen för en väl fungerande skolbiblioteksverksamhet är att ge den en självklar plats i skolans arbete med att nå målen.

– I det ingår att få med sig både den egna kåren, lärarkåren och rektorerna på tåget, säger hon.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet