Regionalt stöd för tillgänglighet

GÖTEBORG Kultur i Väst är en regional förvaltning som bland annat jobbar med att ge biblioteken stöd i tillgänglighetsfrågor. Eva Johansson och Ninni Eriksson är två konsulenter som jobbar med att skapa större delaktighet i kultur- och bibliotekslivet.

Hur ser ni på det generella tillgänglighetsläget för biblioteken?.

– Biblioteken har alltid legat i framkant när det gäller tillgänglighet. Men det finns mycket kvar att göra. Jag tror att det exempelvis finns en del ”enkelt avhjälpta hinder” att åtgärda, säger Eva Johansson

Hur jobbar Kultur i Väst med att främja bibliotekens tillgänglighetsarbete?

– Vi har exempelvis varit en del i arbetet med att revidera Västra Götalandsregionens dokument ”Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standard för personer med funktionsnedsättning”, kapitel bibliotek. Dokumentet kommer att ersätta befintligt till våren 2016, säger Eva Johansson.

– Vi har nätverksträffar för att fånga upp utbildningsbehov på biblioteken, konsultation och gör fortbildningsinsatser, fortsätter Ninni Eriksson.

Hur pass tydligt tycker ni Kultur i Väst är som aktör att vända sig till för att få stöd?

– Det är en hel del som hör av sig till Ninni och mig med frågor. Oftast gäller det den fysiska tillgängligheten. Det kan handla om vad en ska tänka på inför att ett helt nytt bibliotek ska byggas eller så är det en fråga om på vilken höjd ett bokinkast ska sitta. Många saknar någon att ringa inom den egna kommunala verksamheten, säger Eva Johansson.

Vad ser ni som den största utmaningen i tillgänglighetsarbetet?

– Att få in tillgänglighetsarbetet som en naturlig del i det vardagliga arbetet hos chefer och medarbetare. Biblioteken är till för alla även en besökare med funktionsnedsättning. Ofta blir tillgänglighetsarbetet beroende av tid, person och ekonomi. Här har politiken en viktig uppgift att visa på att frågan är viktig och ställa krav, säger Eva Johansson vidare.

Vad ser ni har utvecklats i en positiv riktning?

– Det känns som medvetenheten har ökat, säger Eva Johansson och får medhåll från Ninni Eriksson som också ser en ökad efterfrågan av stöd.

– Vi får fler frågor och har fler konsultationer både från kulturinstitutioner och bibliotek, säger hon.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet