Folkbibliotekens demokratiska uppdrag på svaj

STOCKHOLM Fyra av tio folkbibliotek har öppet mindre än 20 timmar i veckan. Användare utanför storstadslänen kan därför ha svårt att ta sig till ett bibliotek, särskilt i kombination med lång restid. Detta urholkar folkbibliotekens demokratiska uppdrag.

Enligt en ny kartläggning från Kungl. biblioteket har endast ett av fyra folkbibliotek öppet minst 40 timmar i veckan. Det leder till att en del användare har svårt att besöka dem fysiskt och istället är hänvisade till bibliotekens internettjänster. Tillgängligheten försämras ytterligare för dem som har lång restid till närmaste bibliotek. Samtidigt föreskriver bibliotekslagen att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

– Folkbiblioteken har successivt fått ett större uppdrag än att tillgängliggöra medier. Det är idag medborgarkontor, turistbyrå, digitala centraler och det blir svårt att uppfylla detta vidgade uppdrag om de inte kan ha öppet för allmänheten, säger Cecilia Ranemo på Kungliga biblioteket.

Olikheter

Skillnaden mellan olika län är stor. Öppettiderna är som mest generösa och restiden som minst i storstadslänen, med Stockholms län i topp. De nordligare länen har sämst tillgänglighet. I Norrbotten är den genomsnittliga öppettiden för ett bibliotek 27 timmar per vecka, att jämföra med Stockholms 35. Detta ska också sättas i relation till länets yta. Stockholm har tätare mellan folkbiblioteken, vilket gör det lättare att ta sig till ett öppet folkbibliotek. Norrbotten som är större till ytan har således större avstånd mellan biblioteken och därmed en sämre tillgänglighet. I Västra Götaland ligger den genomsnittliga öppettiden på 27 timmar per vecka och det går 139 kvadratkilometer per folkbibliotek.

– Det är inte bara öppettiderna som skiljer sig. 38 procent av landets fysiska bestånd finns i Stockholm. Makthavare som sitter i Stockholm och kanske går på stadsbiblioteket på Odengatan, ser en verklighet som inte är lika över landet. På andra håll i landet finns det ett mindre bestånd, sämre öppettider och längre avstånd till närmsta folkbibliotek, säger Cecilia Ranemo vidare.

Stängt rum

På mindre orter är folkbiblioteket ibland det enda offentliga rummet och den enda kulturinstitutionen. Men endast 11 procent av landets folkbibliotek håller öppet på söndagar. Det försämrar tillgängligheten ytterligare, eftersom helgen oftast är den tid då flest användare kan besöka biblioteket.

– I Finland tilldelas biblioteken cirka en procent av den kommunala budgeten. Vi har inte det systemet i Sverige och förutsättningarna är väldigt olika. Sett över tid har öppettiderna minskat och filialerna har blivit färre. Det som blir lidande av en försämrad tillgänglighet är det demokratiska uppdraget. Folkbiblioteken blir inte det offentliga rum det är tänkt att vara, säger Cecilia Ranemo.

Folkbibliotekens roll lyfts ständigt upp i den kulturpolitiska debatten och deras uppdrag har också skärpts under senare år. Det har lett till att vissa kommuner lägger ner filialerna och kortar öppettiderna för att kunna förbättra kvaliteten på de andra biblioteken. Bokbussar kan vara en lösning på de platser där det är långt till närmaste folkbibliotek. Antalet bokbussar har dock inte ökat i takt med att filialerna läggs ner.

Läs mer

Länk till rapporten Öppettider 2016

Kartläggningen av bibliotekets öppettider omfattar samtliga 1 118 folkbibliotek i Sverige som har öppet varje vecka. Den genomfördes under januari 2016.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet