Ett stöd för framtiden

GÖTEBORG Kulturen har många värden. Forskning pekar exempelvis på att kultur kan ha positiva effekter för barns utveckling och inlärning. Kulturaktiviteter i och utanför skolan är ett uttryck för detta. I Västra Götaland kan kommunerna söka stöd för olika typer av kulturarrangemang för barn och unga.

Västra Götalandsregionen avsätter årligen drygt elva miljoner kronor i arrangörsstöd för barn och unga till regionens kommuner. Stödet är ett sätt att främja tillgången till olika typer av kulturupplevelser och eget skapande för barn och unga upp till 19 år. Det kan handla om såväl föreställningar, kulturpedagogiska verkstäder, som resor till natur- och kulturarvsverksamheter. Varje kommun som har en ansvarig samordnare, en barn-och ungakulturgrupp och en barn- och ungakulturplan kan använda sig av arrangörsstödet. Kultur i Väst administrerar stödet.

Två delar

Arrangörsstödet är tänkt att komplettera kommunens egen satsning på kultur för barn och unga. Arrangörsstödet består i huvudsak av två delar, ett omkostnadsstöd och ett subventionsstöd. Omkostnadsstödet är en ersättning för de omkostnader en professionell utövare kan ha, exempelvis resekostnader, logi eller andra kostnader, i samband med ett arrangemang. Detta för att en kommun inte ska behöva betala mer på grund av sitt geografiska läge. Subventionsstödet i sin tur utgörs av en reserverad summa för varje kommun baserad på antalet barn och unga i åldern 3-19. Kommunerna kan få tillbaka halva kostnaden för utövarnas arvoden för föreställningar eller kulturpedagogiska projekt utifrån det som förmedlas i Kulturkatalogen Väst, en digital utbudskatalog som Kultur i Väst driver. Att stödet utgår från utbudet i Kulturkatalogen Väst handlar om att arrangemangen ska hålla hög konstnärlig kvalitet. Kulturkatalogen är omfattande och kommunen har samtidigt stort självbestämmande över vilka aktiviteter man vill arrangera. Subventionsstöd kan även utgå för skolbiovisningar och författarbesök, samt för resor till natur- och kulturinstitutioner utanför den egna kommunen.

Inte bara skolan

Stödet hanteras av ansvarig samordnare i kommunen. En vanlig missuppfattning kring arrangörsstödet för barn och unga är att det skulle vara begränsat till olika typer av arrangemang inom skolan. Så är inte fallet, utan det är öppet även för bibliotek, fritidsgårdar och andra arenor för kultur inom kommunen. Stödet delas ut retroaktivt och varje kommun får således äska för sina omkostnader i efterhand. Stödet betalas ut två gånger per år.

Effekter av kultur

En av de forskare som konstaterar att en kulturupplevelse kan ha stor betydelse för barn och ungas framtid är Anne Bamford, professor på School of Art i London. Hon har bland annat skrivit forskningsrapporten ”The Wow Factor” på uppdrag av Unesco. Under en föreläsning i Göteborg för ett antal år sedan framhävde hon bland annat att ett möte med en kulturupplevelse, en workshop i graffiti, en musikföreställning eller vad det nu handlar om är möten som kan förändra en framtid.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet