Talböcker över gränserna

Sverige har en av världens högsta servicenivå när det gäller talboksutlåning för personer med läsnedsättning. En verksamhet baserad på undantagsparagraf 17 i upphovsrättslagen och genom Marrakeshfördraget.

Marrakeshfördraget ska underlätta gränsöverskridande utbyte av till exempel talböcker till personer med läsnedättning och fördraget antogs i juni 2013 av en diplomatisk konferens i Marocko. Inom mindre än ett år hade 60 länder undertecknat avtalet, vilket betyder att man har som avsikt att ratificera fördraget. Det beslutades också att fördraget skulle träda i kraft den 30 september 2016.

EU

Under 2014 undertecknades fördraget av länderna inom EU, däribland Sverige, men trots det har inget land ratificerat det. EU-parlamentet har gett sitt stöd och väntar på att ministerrådet ska godkänna ett förslag om hur det ska göras.
– Det handlar om frågan om kommissionen har befogenhet att ratificera för alla EU-länder, eller om varje land ska ratificera var för sig, säger Jesper Klein, innovationschef på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och styrelseordförande för internationella Daisy-konsortiet.
Distribution av tillgängligt material över nationsgränserna kräver att både avsändar- och mottagarland har ratificerat fördraget. Den europeiska ratificeringen har därför stor betydelse eftersom engelska, franska, spanska och portugisiska är exempel på språk som talas av miljontals personer med läsnedsättning.
– Om Marrakechfördraget skrivs under och blir en verklighet inom unionen så får det konsekvenser också för människor världen över. Varje land behöver inte producera en egen version av en bok utan till exempel en synskadad person i fransktalande Senegal kan få samma möjlighet att ta del av information, kunskap och litteratur som en fransktalande person i Frankrike. Och vice versa, säger Jesper Klein.

Stopp

I början av januari 2017 var frågan om ratificering uppe i EU-kommissionen, men inget beslut fattades.
– Tyvärr är det vissa länder som krånglar. Jag tror det handlar om olika syn på rättighetsinnehavarnas, förlagens och författarnas rättigheter. Men internationella samarbetsorgan känner sig just nu ganska besvikna på att ratificeringen fastnat i EU. Det ser ju ut som att EU avfärdar hela den här fantastiska idén om att det ska finnas undantagsparagrafer i hela världen, säger Jesper Klein.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet