Bibliotek och demokrati

Bibliotek och demokrati

750 miljoner kronor ska stärka biblioteksverksamheten i hela Sverige och folkbiblioteken ska stötta demokratin. Hur ska det gå till?
Frågan ställs på ett av Bok- & biblioteksmässans seminarier.

Bibliotek – en demokratisk rättighet? är titeln på seminariet med panelen Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet, Torbjörn Nilsson, bibliotekschef Malmö, Anja Dahlstedt, kultur- och fritidschef Botkyrka och Peter Alsbjer, regionbibliotekarie Örebro.
Samtalet börjar med bibliotekslagen och demokratimålet.
– Det finns en nationell dimension på bibliotek som inte finns på andra kulturområden, säger Lotta Brilioth Biörnstad.
– Bibliotekslagen är den enda kulturlag vi har, det finns ingen lag för museer eller konserter. Bibliotek är ingen frivillig verksamhet, säger Peter Alsbjer. Vi kan förbättra samhället, lära människor saker av, om, för och med varandra. Biblioteken kan vara en mycket starkare motor om politikerna väljer det.

Politisk styrning

Just nu pågår samtalen i riksdagen om hur regeringen ska se ut och i flera kommuner har Sverigedemokraterna gått fram i valet. Panelen diskuterar om och i så fall hur det påverkar de kommunala biblioteken. En jämförelse görs mellan bibliotek och public service. Panelen enas om att båda har högt förtroende hos svenskarna men att biblioteken befinner sig närmare människorna. En avgörande skillnad är att folkbiblioteken är lokalt styrda och i mindre kommuner ligger biblioteken nära den politiska styrningen.
– Folkbiblioteken är en gemensam resurs som ska bidra till fri åsiktsbildning, och som ska verka i samhällets tjänst, säger Anja Dahlstedt. Folkbiblioteken finns mitt i människornas vardag, människorna är med och skapar bibliotek mer än till exempel Dagens eko.

Värderingar

Moderatorn, journalisten Per Svensson från Dagens Nyheter, frågar panelen om bibliotekslagens bildningsmål och demokratimål kan krocka i den dagliga verksamheten. Ett exempel är att en del bibliotek kritiseras för vissa böcker som köps in, medan andra bibliotek får kritik för att de tar in samma titlar.

– Att vara bibliotekarie och biblioteksanställd innebär att ta vissa värderingar om mänskliga rättigheter och sätta in demokratin. Biblioteken äger arenan, vi ska ha de böckerna, men vi bestämmer vad vi sätter i händerna på våra barn och ungdomar, hur vi kurerar våra utställningar. Bibliotek ska vara ett vaccin mot odemokratiska krafter, säger Peter Alsbjer och kammar in en rungande applåd från publiken.

Author Description

Elisabeth Ekström

Elisabeth Ekström, Journalist
elisabeth.ekstrom@noll27.se
0703-49 21 54

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet