Inkluderande boksamtal

Inkluderande boksamtal

Shared Reading, eller delad läsning, är en metod för högläsning som utvecklats i Storbritannien. Nu sprider metoden sig i Sverige och allt fler vill utbilda sig till läsledare och leda egna läsgrupper.

Shared Reading kan liknas vid ett boksamtal i den bemärkelsen att en grupp människor samlas kring ett litterärt verk för att prata om det. Skillnaden är att det här bara är läsledaren som har läst texten i förväg.

– Mötet med texten blir omedelbar. Ingen har förutfattade meningar och det här är det mest lika man kan göra som liknar att läsa en text på egen hand men ändå tillsammans med andra, säger Immi Lundin, litteraturvetare och lärare vid författarskolan vid Lunds universitet.

Performance

Immi Lundin och hennes kollega Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, är pionjärer i Sverige inom metoden Shared Reading. De utbildade sig samtidigt till läsledare för cirka två år sedan, och sedan dess har det bara i Skåne utbildats ett 40-tal. De flesta utbildningarna sker tillsammans med den engelska organisationen The Reader, men Anders Ohlsson har just avslutat den första utbildningen på svenska i Sverige för tolv nya läsledare.

– Till skillnad från en vanlig läsecirkel är ledarrollen väldigt viktig i en Shared Reading-grupp, säger Immi Lundin och beskriver ledarens roll som tillbakadragen men ändå närvarande och lyhörd för både det som sägs och för texten.

– Man vet inte vad som ska hända, vad någon kan komma att säga, men man har en idé om vägen fram och vad samtalet ska handla om. Anders Ohlsson beskriver läsledarens högläsning som en performance där varje uppförande är viktigt för att engagera lyssnaren.

– Är det en prosatext följer jag en slags dramaturgi som hjälper till att göra texten levande. Men jag får inte dramatisera för mycket, utan lyfta texten och göra den livfull utan att dramatisera och tolka den.

Samtal

Det är läsledaren som väljer text där grundkonceptet består av en prosatext, ett utdrag ur en roman eller en novell, och en dikt. Läsledaren har i förväg planerat avbrott i texten som kan öppna upp för samtal och associationer. Men det är inga litterära samtal i den bemärkelsen att gruppen pratar metaforer och liknelser.

– De planerade avbrotten hjälper deltagaren till ett aktivt begrundande av texten och av sin egen upplevelse av den, säger Immi Lundin som betonar att det är litteraturen som är i fokus och att det är förbindelsen mellan text, läsare och ledare som gör läsarna starkare.

– Det handlar om ett gemensamt utforskande av texten där var och en bidrar med sina tankar och känslor. Det handlar om att känna gemenskap och om att ta del av andras erfarenheter.

Men avsikten med Shared Reading är inte en terapeutisk effekt, även om samtalen på sätt och vis säkert kan upplevas ha någon slags terapeutisk funktion. Och Anders Ohlsson menar att Shared Reading egentligen är en gammal tanke där kultur och litteratur betyder något.

– Shared Reading är en metod där samtalet och litteraturen erbjuder något annat.

Litterär salong

Metoden Shared Reading är utvecklad av den brittiska litteraturvetaren Jane Davis, och i Storbritannien har organisationen The Reader sedan år 2000 främst arbetat i grupper av ovana läsare som befinner sig i någon form av utanförskap. Det finns också en tanke om att den så kallade fina litteraturen ska tillbaka till folket, och ett av metodens koncept är att välja kvalitetslitteratur.

– Men det är inte för att det är fint med de här texterna, betonar Immi Lundin. Det handlar om att de här texterna ofta har en komplexitet och är laddade med erfarenheter och känslor. Genrelitteratur som bygger på vissa återkommande  mönster och självklarheter engagerar inte tankeverksamheten på samma sätt.

Förutom att läsledaren ska välja kvalitetslitteratur, ska hen leta efter litteratur med läsaraktiverande drag, kortare texter som jobbar med underförstådda effekter och noggranna ordval.

– Shared Reading för oss tillbaka till en slags litteraturens vilja att skapa samtal. Att det som någon skrev en gång kan vi samtala om nu i en grupp där vi kommer närmare både en text och varandra, säger Immi Lundin.

Anders Ohlsson tar ett steg till och jämför Shared Reading med dåtidens litterära salonger där man kom samman och pratade om texter som lästes högt.

– Det är på ett annat sätt än vanliga bokcirklar och väldigt inkluderande. Det handlar om gemensam läsning, gemensamt meningsskapande, gemensam högläsning och gemensamma diskussioner.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet