Vellingebor berättar

Vellingebor berättar

Genom ord, bild och skapande har kommuninvånare och nyanlända i Vellinge kommun berättat sina personliga berättelser för varandra. 

– Huvudsyftet har varit möten över generationer, säger Görel Reimer, bibliotekarie med samordningsansvar på biblioteket i Vellinge.

Alla människor bär på sin egen unika historia och i projektet Vellingebor berättar fick 45 personer möjligheten att berätta just sin. Deltagarna bestod av en grupp gymnasie- och högstadieelever, en grupp äldre Vellingebor och en grupp nyanlända som på olika sätt fick ta del av varandras berättelser som bestod av allt från vardagsberättelser om livet i Vellinge, till dramatiska berättelser om flykt från krigsdrabbade länder.

– Det som var absolut bäst var att vi skapade möten mellan olika generationer och olika kulturer, säger Görel Reimer och avslöjar att en av projektets ursprungsidéer var att sprida alla berättelser på gator och torg i kommunenen, men att det landade i två vernissager på biblioteken i Vellinge och i Skanör.

– Vi nådde kanske inte 35 000 kommuninvånare, men det har gett 45 individuella upplevelser och möten som deltagarna alltid kommer att bära med sig.

Fem ord

Vellinge bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek och när klassen med nyanlända arrangerade en utställning kring sina individuella historier, föddes idén till ett större projekt där berättelserna skulle nå fler. Genom annonsering och mun-till-mun-spridning hittade 15 äldre Vellingebor till projektet och anslöt sig till gruppen av 15 nyanlända gymnasieelever och 15 högstadieelever. Gruppen sågs vid två tillfällen där de genom olika workshops uppmuntrades till berättande i både ord och bild med utgångspunkt och inspiration från de fem orden mod, vänskap, trygghet, längtan och frihet.

– Första workshoptillfället handlade om muntligt berättande och de tilldelades var sitt ord där de skulle tänka på en berättelse där ordet knöt an till något i deras liv. Det var många starka berättelser och redan här hände det väldigt mycket mellan deltagarna, berättar Görel Reime och menar att deltagarna både övade sig i att berätta och i att lyssna och ta emot någon annans berättelse.

Vid ett annat workshoptillfälle skulle deltagarna parvis skapa en stol utifrån något av orden. Skapandet handlade om samarbete där de också skulle berätta hur de tänkte kring sambandet mellan det valda ordet och stolens utformning. Därefter fick alla gå hem och skriva sin egen berättelse som sedan printades ut och sattes upp på en dekorerad pappskiva. Alla berättelser och alla stolar ställdes ut på de två vernissagen och sex av deltagarna berättade också sina berättelser vid dessa tillfällen.

– Det var väldigt mycket publik och det blev stort gensvar på de starka berättelserna. Då kände jag att här inne på biblioteket får man lov att berätta sin berättelse. Här kan vi skapa möten och aktiviteter där nyfikenhet på varandra uppstår, här kan vi vara inkluderande. Och det blev en jättestark känsla, säger Görel Reimer.

Demokrati

Nu är projektet avslutat och av utvärderingen framkommer bland annat känslan av att tillhörighet i kommunen har stärkts och att ha fått lära känna människor och upplevt möten som annars inte hade blivit av. Men också känslan av att ha fått berätta sin berättelse till punkt, att ha blivit lyssnad till.

– I ett sådant här projekt får både de som berättar och de som är intresserade av att lyssna plats. För mig är det den stora konsten med demokrati, säger Görel Reimer och konstaterar att en annan effekt av projektet är att många tyckte det var för få möten, att de velat träffas mer och lära känna varandra mer.
– En bieffekt jag tar med mig.

PS
Efter att noll27 besökte Vellinge har Kulturskolan på orten tagit idén och skapat en egen föreställning på konceptet Vellingebor berättar, Stories. Förutom att nya berättelser frånVellingebor i olika åldrar tolkas i olika konstformer, kommer en av deltagarna från Vellingebor berättar att få sin berättelse tolkad genom dans.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet