Högläsning fångar stunden

Högläsning fångar stunden

Verksamheten med läsombud har funnits sedan 1990-talet då Centrum för lättläst tog initiativ till en läsombudsutbildning för personal inom funktionshinderomsorgen. Numera finns det läsombud på de flesta håll i landet, både inom LSS och inom äldreomsorgen.

– En viktig målgrupp inom äldreomsorgen är framförallt de dementa personer där en stunds högläsning öppnar upp för samtal och skapar samvaro, och där man tydligt sett att högläsningen på eftermiddagen ger deltagarna bättre nattro, säger Catharina Kåberg, handläggare på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Demokratisk rättighet

Precis som att det kan finnas fackombud på en arbetsplats, kan det finnas läsombud. Ordinarie personal som arbetar med lässtöd som en del av sitt vanliga arbete och vars huvuduppgift är att förmedla böcker och läsning till boende eller äldre som inte kan eller orkar läsa själv.

– Det handlar i väldigt hög grad om att skapa lässtunder och att läsa högt. Men det handlar också om att besöka och att ha kontakt med det lokala biblioteket och se till att man får böcker som passar målgruppen, säger Catharina Kåberg som poängterar att tillgång till nyheter, information och till böcker och läsning är en demokratisk rättighet.

I såväl bibliotekslagen som i LSS och Socialtjänstlagen finns formuleringar som stöder just demokratiaspekten och att rätten till information ska tillgodoses utifrån olika behov. I Bibliotekslagen är det uppdraget att göra litteratur och information tillgänglig för alla som är centralt, i Socialtjänstlagen handlar det bland annat om rätten till fritid, kultur och en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

– Vill man erbjuda en kvalitativ god vård är detta något som bör ingå som en naturlig del, menar Catharina Kåberg.

Läsombud och frivilliga högläsare

När Centrum för lättläst år 2015 slogs ihop med MTM, följde verksamheten med läsombud och frivilliga högläsare med. Tillsammans med regionala arbetsgrupper där regionbiblioteken ingår, arrangerar MTM utbildningar och inspirationsdagar, och i bästa fall finns också lokala arbetsgrupper som arrangerar lokala träffar och bland annat rekryterar och utbildar frivilliga högläsare.

– Det finns ett nätverk av frivilliga högläsare i landet. Volontärer som kommer till boendet och läser på en bestämd tid varje vecka. I påfallande hög grad är det pensionerade lärare och bibliotekarier som själv älskar läsning och litteratur, och jag måste säga att de frivilliga är guld värda, ler Catharina Kåberg.

Enkelt

MTM räknar med att det i dag finns cirka fem tusen läsombud och högläsare registrerade, men Catharina Kåberg är orolig för framtiden när hon ser hur förutsättningarna inom omsorgen förändrats där många berättar om tidsbrist och om svårigheten att fånga en stunds högläsning i flykten.

– På de tio år jag jobbat ser jag tydligt en förändring med en tuff verklighet där allt färre har möjlighet att få utbilda sig och bli läsombud eller delta på våra inspirationsdagar.

Catharina Kåberg tror ändå på en framtid med läsombudsverksamheten eftersom högläsning ökar livskvaliteten för de som tar del av den. Hon menar dock att det är viktigt med arbetsgrupper och hon är övertygad om att det är en stor hjälp för biblioteken att nå ut med medier till personer med särskilda behov när de samarbetar med läsombud, studieförbund och frivilligorganisationer.

– Högläsning är en enkel aktivitet som ger så oerhört mycket tillbaka. Förutom att skapa möjligheten att få ta del av berättelser, nyheter och information, ger det tillfällen av samvaro, samtal och stimulans. Det berikar ju också personalen. Så jag kan egentligen inte förstå hur man kan välja bort det. Det känns inte som något alternativ att inte högläsa.

FAKTA

 

För att bli läsombud eller högläsare går man en kortare utbildning arrangerad av lokal eller regional arbetsgrupp, bibliotek eller studieförbund.
Efter avslutad utbildning får man ett diplom eller intyg som bekräftar att man gått utbildningen. Källa: MTM

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet