Hållbar poesi

Hållbar poesi

Poesi för en hållbar framtid, Sustainable Poetry, är ett projekt som handlar om att skapa poesi och om att använda läsningens och språkets kraft för ungas förmåga att ta till sig kunskap.

– Det handlar om samhällsfrågor som finns i skolans alla ämnen för alla åldrar, säger Maria Glawe, grundare och projektledare av Sustainable Poetry, och speciallärare med inriktning på literacyutveckling på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.

De första dikterna skapades 2017 i ett klassrum på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg när en gymnasieklass uppmanades att läsa, samtala och skapa poesi med utgångspunkt i FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

– Sustainable Poetry är ett projekt som ska stärka ungas möjligheter till en röst i viktiga samtids- och framtidsfrågor. Poesi är ett friare sätt att uttrycka sig på, och jag har av erfarenhet sett att genren passar alla elever och i synnerhet elever som av olika anledningar har svårt att läsa och skriva, säger Maria.

Meningsskapande

En av hemligheterna med att få elever intresserade för poesi och samhällsfrågor är att utgå från deras egna erfarenheter och tankar, och utifrån det bygga på med poesi och faktakunskap som vidgar deras omvärldsförståelse.

– Det handlar om att hitta saker som kan inspirera ungdomarna vidare in i textlandskap som de kanske inte själva skulle ta sig in i, säger Maria och berättar hur de bland annat använt sig av artisten Molly Sandéns tonsättning av Edith Södergrans dikter, att de i ämnet litteraturhistoria via artisten Petter Alexis Askergrens musik och hans bok 16 rader kopplat på verk som Den unge Werthers lidande, och att de under vårens coronapandemi skapade egen poesi utifrån Lalehs låt Det kommer bli bra.

– Men det är bara utgångspunkter, säger Maria och förklarar att det handlar om att få perspektiv, om kritiskt tänkande och om samskapande där elever med poesins hjälp får en röst i samhällsdebatten och tilltro till det demokratiska samtalet.

– Arbetet med det första gymnasieteamet mynnade ut i att de gjorde en podd kring sina dikter till Världspoesidagen 2018. Förutom att elevernas bild av poesi faktiskt förändrades, väckte det deras lust att vara med och påverka samhällsutvecklingen och de upplevde att de faktiskt kunde sätta faktakunskaper i ett större sammanhang.

Podden blev också startskottet för en rörelse som på bara några få år har fått Sustainable Poetry att växa från ett lokalt klassrumsprojekt på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, till en global verksamhet där barn och unga från förskola till gymnasium skapar poesi för en hållbar framtid i både Europa och Afrika.

– Med ett vidgat perspektiv och ett digitalt medskapande stärks också känslan av gemensamt ansvar för att nå de globala målen, säger Maria.

Trots stor frihet hur verksamheten inom Sustainable Poetry utförs, är projektets nav att arbetet ska utgå från hållbar utveckling, och att det ska presenteras i poesiform. Dessutom ska poesin på något sätt sändas eller presenteras på World Poetry Day, Världspoesidagen, varje år. I Trelleborg ledde detta till stadens allra första Poesifestival år 2019.

– Det var stort intresse, och under två timmar var det drygt 400 besökare på Stadsbiblioteket. Och dessutom digitala arrangemang där elever runt om i världen delade med sig av sina dikter. Och i takt med att corona har stängt ner skolor har vi fortsatt med det digitala samarbetet, säger Maria.

Ny lärkultur

Sustainable Poetry är i allra högsta grad ett språkutvecklande projekt där språk och kunskap ska utvecklas tillsammans längs vägen. Den stora utmaningen enligt Maria är att skolans kontext med ämnesindelning till stor del är vardag.

– Om vi luckrar upp gränserna blir det ett mer helhetsinriktat lärande där eleven kan sätta sina kunskaper i ett sammanhang och själv bedöma om kunskapsbitarna räcker till. Projektet Sustainable Poetry har bidragit till att lyfta barn och ungas möjligheter att ge röst i viktiga frågor, och jag hoppas att vi kan bidra till en god utbildning för alla där vi säkerställer de här frågorna i undervisningen. Oavsett ämne.

FAKTA

År 2019 tilldelades projektet MTMs pris Läsguldet, och Skolverkets Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk.

BILD: Eva Chelbat

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet