Barnbibliotekarier och barnen

Barnbibliotekarier och barnen

I en masteruppsats från 2020 undersöker Anna Westerlund och Caroline Wänlund bibliotekariers barnsyn och inställning till barns delaktighet i Sverige och i England. Noll27 har pratat med Caroline om vad de kom fram till, vilka likheter och skillnader de såg och om betydelsen av bibliotekariers syn på barn.

Det är en liten kvalitativ undersökning, bara fyra bibliotekarier som jobbade med barn i England och fyra barnbibliotekarier i Sverige har blivit intervjuade. Framförallt beror detta på masteruppsatsens begränsningar, men Caroline tycker ändå att jämförelsen är intressant. Inte minst för att biblioteken i England dras med stora budgetneddragningar, och att många är oroliga för att barns rättigheter i England ska hamna på efterkälken på grund av brexit.

– Det finns inte samma diskussion om barns rättigheter i England som i Sverige. Ingen av de jag intervjuade i England visste vad Barnkonventionen är.

Även om barnpolitiken är stark i Sverige och det finns en större medvetenhet och vana att diskutera frågorna, kunde Caroline inte direkt se några skillnader på hur det påverkade barns delaktighet på biblioteken i praktiken.

Caroline Wänlund

Caroline Wänlund
Bild: Jessica Wänlund

– Både i Sverige och i England tyckte bibliotekarierna att delaktighet är viktigt, att lyssna på barnen, att jobba med dialog och implementera det barnen säger i verksamheten. Men det finns en otydlighet i båda länderna vems ansvar man tycker det är. I Sverige menar de flesta att det är alla vuxnas ansvar, men det fanns också de i båda länderna som tycker att det är chefens ansvar att ha ett övergripande ansvar med gemensamma riktlinjer.

Synen på barn

Anna och Caroline kunde se ett övergripande mönster där barnbibliotekarier i England ser på barn som en liten vuxen person som måste lära sig saker, medan barnbibliotekarier i Sverige utgår från barns förutsättningar. I uppsatsen använder de sig av det engelska begreppsparet Becoming och Being, som kort kan förklaras med att Becoming är en process där något blir till, medan Being däremot handlar om något som redan existerar.

– I England är det positivt att arbeta för att forma barnet till en ordentlig vuxen redan i barndomen. I undersökningen motiverade en bibliotekarie detta med att synsättet utjämnar socioekonomiska skillnader och eftersom biblioteket är en plats för alla
stödjer det barn med olika förutsättningar. I Sverige däremot arbetar barnbibliotekarien
i största möjliga mån utifrån barns perspektiv.

I England finns en skyddspolicy, Safeguarding policy, som bland annat ska fungera som riktlinjer för skydd av barn. Caroline berättar att alla bibliotekarier hon pratade med nämnde policyn i sammanhang av att få barn att känna sig trygga för att kunna utvecklas, men också för att ha bra rutiner om en förälder skulle försvinna. Och, menar Caroline, det speglar synen på barn där vuxna har makten och har stort ansvar för barnet.

– För de engelska bibliotekarierna var det stort fokus på att jobba relationsskapande. De pratade mycket om att barn ska känna sig trygga på biblioteket med en vuxen utanför hemmet, att barnet ska lära sig skapa relationer med andra och att det är bra för dem i fortsättningen. Och kanske påverkar en sådan syn att under en längre tidsperiod utveckla delaktigheten.

Glada barn

Rubriken på Annas och Carolinas uppsats är Det måste vara roligt, en medvetet vald rubrik eftersom de tydligt upplevde att barnbibliotekarier i de båda länderna beskrev sin profession som ett roligt jobb, att de har tur som får jobba med barn och att barns normaltillstånd är att vara glada. Något som också avspeglar sig i synen på läsning där framförallt de svenska barnbibliotekarierna pratade om lusten till läsning, medan bibliotekarierna i England mer pratade om läsning som ett verktyg för vad barnet ska bli.

– Det framkom att en del kommuner vill att biblioteken ska lägga mer fokus på utbildning och på barns läskunnighet. Man pratar mer om ett lustfyllt lärande, än ett lustfyllt läsande, säger Caroline.

Vad är största skillnaden på barnsyn i England och i Sverige?

– Att den vuxne ser sig själv som en förebild i England på ett annat sätt. Både som en vuxen person, och som en läsande person.

FAKTA

Uppsatsen »Det måste vara roligt« – Bibliotekariers barnsyn och inställning till barns delaktighet i Sverige och England, är skriven av Anna Westerlund och Caroline Wänlund vid Institutionen för ABM, Uppsala universitetet år 2020.

Läs uppsatsen »Det måste vara roligt« – Bibliotekariers barnsyn och inställning till barns delaktighet i Sverige och England

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet