Läsfrämjandelyft i startgroparna

Läsfrämjandelyft i startgroparna

Att satsningen hittills varit relativt osynlig kan delvis förklaras med att Kulturrådet har jobbat med att hitta strukturer för samverkan med andra statliga myndigheter, med regioner, kommuner och med andra relevanta aktörer. Men under hösten har Kulturrådet ändå som en första insats erbjudit regioner och kommuner att söka projektmedel för kompetenshöjande insatser inom litteraturförmedling och läsfrämjande arbete på folkbiblioteken.

– Vi förstår att det medför kostnader att vara med i den här satsningen, så vi gör en ganska stor utbetalning redan i höst, medel som kan användas även nästa år, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet.

Förhoppningar om långsiktighet

Uppdraget Läsfrämjandelyft för folkbibliotek består av flera olika delar med ett långsiktigt mål att skapa en hållbar och likvärdig struktur för folkbibliotekens kompetensutveckling med läsfrämjande och litteraturförmedling. Framförallt med fokus på barns och ungas läsning.
För att nå detta mål har Kulturrådet bland annat ägnat satsningens första år till att med hjälp av regional biblioteksverksamhet skapa sig en bild över lokala behov.

– Jag vill verkligen trycka på att statliga satsningar ska bygga på lokala behov, och på hur vi kan göra det lite lättare för de med svagare resurser, säger Lotta och menar att det här är en verksamhet som tar tid att bygga upp.

– Ska man bygga stabila vägar som håller, då får det lov att ta tid. Och vi ser ett behov av en mer långsiktig satsning.

Bakom Läsfrämjandelyftet ligger ett stort och betydande samverkansbygge, inte bara med kommuner och regionala biblioteksverksamheter, utan också mellan de statliga myndigheter som har ett läsfrämjande uppdrag. Lotta menar att Läsfrämjandelyftet redan har bidragit till ett konkret och stärkt samspel mellan Kungliga biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier och Kulturrådet.

– Med detta stora samverkansbygge kommer Läsfrämjandelyftet att lyfta och blomma nästa år.

Guldgruva

En stor del av Läsfrämjandelyftet kommer att utgå från Digiteket som kommer att vara hemvist för allt som är digitalt. Kulturrådet har, istället för att finansiera en ny projektportal, valt att satsa på utbyggnad av existerande struktur och just nu pågår ett utvecklingsarbete för att anpassa Digiteket till ett nytt innehåll.

Även om Kulturrådet till en början också kommer att stärka Digiteket innehållsmässigt och göra grundläggande inköp av bland annat forskningsbaserat material, kommer portalen även i fortsättningen framförallt att fungera som en dela- och lärplattform där folk- och regionbibliotek själv producerar och publicerar innehåll.

– Digiteket kan bli en guldgruva där man kan dela med sig av sina lärdomar och idéer, och ett ställe att hitta rapporter och forskningsmaterial på. Digiteket är ju också ett sätt för oss att säkra det vi bygger upp, att vi ser till att det finns kvar och förhoppningsvis kan leva vidare, säger Lotta.

 

FAKTA
Läsfrämjandelyft för folkbibliotek är ett regeringsuppdrag till Kulturrådet 2021–2023.
Satsningen ska bidra till kompetensutveckling för all personal på folkbibliotek inom litteraturförmedling och läsfrämjande.
Fokus ligger på barns och ungas läsning samt bibliotekslagens prioriterade målgrupper: personer med annat modersmål än svenska, personer med funktionsnedsättning och de nationella minoriteterna

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet