Ansökan om tillträdesförbud

Ansökan om tillträdesförbud

När lagen om tillträdesförbud på bibliotek trädde i kraft i juli 2022 var Stockholms stadsbibliotek snabba med att ta fram riktlinjer och rutiner för hur man kan arbeta med en ansökan om tillträdesförbud.

– Vi uppdaterade delegationsordningen och tog fram en blankett till stöd för processen, säger Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm.

Den nya lagen är en utökad lag där möjligheten att utfärda tillträdesförbud för butiker nu utvidgades till att även gälla badanläggningar och bibliotek, med en särskild formulering om störande beteenden på bibliotek. De rutiner och den blankett stadsbiblioteket i Stockholm tog fram bygger på Svensk Handels process för tillträdesförbud till butiker.

– Det handlar om hur och när vi ska tillämpa en ansökan om tillträdesförbud, säger Daniel som tycker att lagen är ganska tydlig.

– Ordningsstörningar har vi redan många redskap för att arbeta med på olika sätt, så där ser vi inga behov. Utan det handlar om upprepade ordningsstörningar eller om bibliotekspersonal blir utsatta för trakasserier. Och det är två områden av trakasseridelen vi särskilt tagit fasta på. Det är sexuella ofredanden och det är när personal blir utsatt för kränkande särbehandling.

Polisanmälan

Bara några månader efter att lagen börjat gälla fick Stockholms stadsbiblioteks ansökan om tillträdesförbud för en besökare på biblioteket i Tensta avslag. Anledningen var i korthet att biblioteket delar lokal med ett medborgarkontor dit det inte finns någon lag som begränsar allmänhetens tillgång.
Men det som överraskade bibliotekspersonalen var den omfattande process som inleddes. När en ansökan om tillträdesförbud skickas in till åklagarmyndigheten lämnar de över ärendet till polisen som gör förhör och bildar sig en uppfattning om vad som hänt och utreder om något brott ligger bakom tillträdesförbudsansökan.

– Vi var helt oförberedda på det. För oss handlade det om att skicka en signal till den här personen och stoppa trakasserierna mot vår personal, säger Daniel och konstaterar att om det finns en polisanmälan kopplad till anmälan blir den mycket starkare, men att det också kan dra igång en större process med personlig utsatthet som personligt skydd, överfallslarm och andra stödåtgärder.

– Man känner sig väldigt utsatt, så en ansökan om tillträdesförbud är inget man slentrianmässigt skickar iväg.

Dokumentation

Hittills är det relativt få tillträdesförbud på bibliotek som är utfärdade i Sverige, men, menar Daniel, nu när lagen finns och om man har problem, är det ett bra verktyg man inte ska dra sig för att använda.

– Jag tror att det finns en ganska stor enighet kring bibliotekens värde som öppna platser för alla och att man ser på möjligheten till tillträdesförbud som en sista åtgärd. Men när man väl fattar ett sådant beslut ställer det stora krav på att man jobbar med dokumentation som är kopplad till tidigare incidenter och att man är beredd på att det kommer att bli ett antal olika förhör där den man ansökt om tillträdesförbud för ges möjlighet att ifrågasätta. Att både anställda och företrädare för organisationen är beredda på den processen, men att det också handlar om att ta ansvar för biblioteken som öppna och tillgängliga platser för alla och att ta hand om arbetsmiljön för de anställda och för andra besökare. Det är en balansgång.

FAKTA

Orsaker till tillträdesförbud kan vara risk för att personen kommer att begå brott i lokalen, allvarligt trakassera någon eller att väsentligt störa verksamheten på biblioteket eller orsaka betydande skada på bibliotekets egendom.
Den som bryter mot ett tillträdesförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Källa: SKR

BILD: Privat

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet