Biblioteksplanen – ett verktyg som ska hjälpa till att hålla kursen

När diskussioner om armlängds avstånd uppstår kan biblioteksplanen vara en hjälp att hålla riktningen. Närbild/selfie på Anna-Stina Takala. bilden
– Det handlar om att placera en biblioteksplan på strategisk nivå, så att de politiska besluten hamnar på rätt nivå, säger Anna-Stina Takala, handläggare på Kungliga biblioteket.

Kungliga biblioteket, KB, har ett uppdrag att följa upp de kommunala och regionala biblioteksplanerna, både vad de innehåller och hur de används. I år tittar man närmare på hur planerna används  och man har intervjuat bibliotekschefer i tio kommuner runt om i landet.

– Många anger att bibliotekslagen ger något att hålla sig i, den har exempelvis tydliga skrivningar om vilka grupper man ska prioritera. En del anger att biblioteksplanen är ett viktigt dokument i dialogen med politiken. Ett flertal upplever att de har en bra dialog, men det förekommer också att det sker saker som man ser som problematiskt, berättar Anna-Stina Takala.

Måla med stora penseldrag

Bibliotekslagen är tydlig och viktig i arbetet för många, hur kan då biblioteksplanen bli ett verktyg för att hålla den riktning i verksamheten som bibliotekslagen föreskriver? Enligt Anna-Stina handlar det om att måla med stora penseldrag och försöka undvika att hamna i detaljer.

– Det handlar om en inriktning på verksamheten. Till exempel »Vi vill rikta in oss på att arbeta med läsfrämjande för barn med funktionsnedsättning« eller »vi vill införa ett barnrättsperspektiv i alla verksamhetsbeslut som rör barnen inom biblioteket«. Sådana formuleringar kan man använda sig av.

Programverksamhet och medieplaner är två exempel på områden där man kan tänka att tjänstemännen är bäst på att besluta. Exempelvis planer för vad man har för kvalitetskriterier när man köper in litteratur eller vilken litteratur man vill prioritera – där bör professionen fatta besluten, säger Anna-Stina.

– Om politiken ska besluta om en medieplan kommer vi in på detaljnivå, då riskerar man att de kan besluta att viss typ av litteratur inte ska köpas. Man kan till exempel tänka sig att inte inkludera en medieplan i biblioteksplanen. Den kan man ha som en separat plan som kanske beslutas om i bibliotekets ledningsgrupp.

Ta stöd i grundlagen

Att politikerna får tänka i de större penseldragen kan gynna biblioteksverksamheten tror Anna-Stina. Det kan höja den politiska diskussionen till att inte handla om öppettider, utan om vad man vill att biblioteket ska bidra med i sin kommun. Om man som tjänsteman skulle känna
sig ifrågasatt av politiker kan man finna stöd på fler ställen än i bibliotekslagen. Man kan även luta sig mot en av våra grundlagar, regeringsformen, säger Anna-Stina Takala. Biblioteksverksamhet i kommunerna är en offentlig verksamhet och därmed ett sätt att utöva den offentliga makten. I regeringsformens andra paragraf står det att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

– Här nämns bland annat mänskliga rättigheter och att man ska motverka diskriminering. Bibliotekslagen knyter i sin tur an till regeringsformen. Lagen säger tydligt vilka grupper som biblioteken ska prioritera och berättar om bibliotekens demokratiska uppdrag. Här kan man som bibliotekschef ta stöd i sådana formuleringar, menar hon.

Legitimitet ger kraft i argumenten

Utifrån de samtal Anna-Stina har haft med bibliotekschefer kan hon konstatera att tankarna på att behöva tänka kring armlängds avstånd finns med i bakgrunden hos många. Man kan vara rädd att det ska uppstå situationer där man gör avsteg från den vanliga demokratiska beslutsgången i en kommun och hur man då ska hantera det.

Det är svåra saker att hantera som chef, men det finns en del man kan förbereda sig kring om sådana diskussioner uppstår. Dels kan man hänvisa till regeringsformen, men man kan också arbeta med hur man får legitimitet för själva arbetsprocessen när man tar fram en biblioteksplan.

– Ta in synpunkter från många olika grupper i kommunen. Om det är säkerställt att många kommuninvånare har fått inflytande på biblioteksplanen har man en väldig kraft i sin argumentation. Då väver man också in de demokratiska processerna i arbetet med att ta fram en plan, på det sättet kan biblioteken bidra till demokratiutvecklingen lokalt.

Anna-Stinas tre tips när du ska skriva biblioteksplan:

1.Använd KBs hemsida. Där finns tips och vägledning genom hela arbetsprocessen för den som ska skriva en biblioteksplan: kb.se/biblioteksplaner
2.Sök stöd hos din regionala biblioteksverksamhet. Kanske kan de samla en grupp bibliotekschefer för att kunna ta stöd av andra kommuner och chefer som håller på med liknande arbete?
3.Lita på den expertis du har som bibliotekschef och bibliotekarie. Våga också lita på att bibliotekslagen gäller. Den är något att hålla i och bra att utgå ifrån när man har dialog med politiken.

BILD: Privat

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet