Fokus på demokrati och delaktighet

Fokus på  demokrati och delaktighet

På Landskrona stadsbibliotek tar man sig an demokratiuppdraget på samma sätt som man tar sig an andra uppdrag i bibliotekslagen. Och genom projekt som Låna en Demokratiambassadör och Demokrati och delaktighet, hoppas man bli ett fyrtorn för demokratifrågor på bibliotek i hela världen.

– Det svåra med det här arbetet är att bibliotek ofta inte jobbar lika konkret med demokratifrågan som med till exempel fjärrlån. Och kanske att det uppfattas som ett mer teoretiskt och filosofiskt arbete, säger Martin Memet Könick, bibliotekschef i Landskrona stad och chef för avdelningen Bibliotek och demokrati. Ett namn som tydligt signalerar Landskronabibliotekens fokus på arbetet med demokratiuppdraget.

– Att mer formellt använda demokratibegreppet har redan gjort att vårt demokratiarbete är mer synligt för alla.

Demokratiambassadör

Inför valet hösten 2022 genomförde biblioteket i Landskrona projektet Låna en demokratiambassadör. Ett utåtriktat och uppsökande projekt där huvudsyftet var att nå förstagångsväljare oavsett ålder. Vem som helst kunde låna en ambassadör, men mycket uppsökande skedde i föreningar och organisationer där ambassadören pratade om delaktighet och hur man deltar i en demokrati.

– För att sänka tröskeln och öka känslan av delaktighet kunde de till exempel vid ett besök ha med sig rekvisita för att konkret visa hur det går till i en vallokal, säger Martin och berättar att ambassadörerna rekryterades i en rekryteringsprocess där stor vikt lades vid person och att skapa ett projektteam med olika bakgrund och kompetenser.

Långsiktigt arbete

Ett övergripande syfte med demokratiarbetet på biblioteket, menar Martin, är att vara en sammanhållande och framtidspositiv kraft för att bistå utvecklingen av det demokratiska samhället och få med alla på demokrati- och samhällsbygget.

– Om vi inte förstår vad demokrati är känner vi oss inte delaktiga och polariseringen ökar. Så vi bestämde ganska snabbt att efter ambassadörprojektet jobba mer långsiktigt i ett nytt projekt som handlar om demokrati och delaktighet.

Det nya projektet är ett utforskande projekt där man vill titta på hur man kan utveckla en modell för att konkret jobba med demokratifrågor på biblioteket. Metoden handlar om att ta fram en struktur för ständig dialog med andra aktörer, om delaktighet på olika sätt beroende på grupp. Första delen i projektet handlade om en delaktighetsprocess kring bibliotekets nya biblioteksplan.

– En av demokratiambassadörerna, tillika projektledare för det nya projektet, har tillsammans med projektgruppen genomfört en enkätundersökning som handlar om biblioteket, samt fört dialog på olika sätt med såväl barn som politisk nämnd. Jag blev väldigt förvånad, men också glad, att en stor del angav att det är viktigt att biblioteket jobbar med demokratifrågor, säger Martin och berättar att responsen på enkäten  också har fungerat som underlag i arbetet med ny biblioteksplan.

En av de kommande faserna i projektet tar form hösten 2023, och kommer att vara väldigt konkret när biblioteket testar delaktighet i utformningen av ett rum på biblioteket. Genom både en riktad och en allmän inbjudan kommer deltagarna att få delta i workshops och möjlighet att uttrycka hur de vill att rummet ska utformas och användas.

– Om man verkligen vill prata med olika människor måste det vara på olika sätt, så nu kommer deltagare som kanske är bättre på att uttrycka sig på andra sätt än via språk, också få möjlighet att bygga prototyper på olika sätt. Man kan inte bara ha ett sätt att föra dialog på, och vi vill inte bara hitta en metod att checka av delaktigheten på.

Fyrtorn med globalt perspektiv

Genom sitt arbete i den stående kommittén för Public Library Section inom IFLA, har Martin tillsammans med kollegor i Sverige och Norge startat en undergrupp för specifikt demokratiarbete på folkbibliotek. Gruppen har haft ett första möte och medlemmar från bland annat Finland, Singapore och USA har anslutit.

– Jag ser ett stort värde och ett samband att jobba både lokalt, nationellt och internationellt. Att sprida sitt eget arbete samtidigt som man tar in tankar från omvärlden. Det berikar verksamheten. Gruppen inom IFLA kommer att jobba på samma sätt som biblioteket i Landskrona, men med ett globalt perspektiv.

Martin hoppas att arbetet ska leda till konkreta handböcker som kan vara stöd för bibliotekens arbete med demokrati och delaktighet i olika länder.

– Arbetet inom IFLA är också ett sätt att konkret visa att biblioteket i Landskrona gör något värdefullt, och min förhoppning är att biblioteket ska bli ett fyrtorn för andra bibliotek i världen. En ambassadör för demokratifrågor på bibliotek.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet