Hallå där…

Hallå där…

Kulturminister Parisa Liljestrand har varit tydlig med att det ska vara armlängds avstånd mellan politiken och kulturens innehåll. Det senaste året har det dock förekommit flera exempel där politiker har haft synpunkter på kulturens innehåll. Noll27 fick känna kulturministern på pulsen med några snabba frågor i ämnet armlängds avstånd.

Hur ska du vidmakthålla din »kompromisslösa« hållning när det gäller armlängds avstånd? Kan man lita på att du inte viker dig i den frågan?

– Ja, det kan man göra. Två fel gör inte ett rätt och kulturens innehåll ska vara fritt från politisk styrning från såväl vänster som höger. Därför har regeringen varit mycket tydlig när det kommer till vikten av att upprätthålla armlängds avstånd inom kulturpolitiken. Det framgår av både regeringsförklaringen och Tidöavtalet och upprätthålls i vardagen i alla de konkreta politiska beslut som fattas.

– Vi är olika partier med olika åsikter som ingår i regeringsunderlaget. Just därför är det extra bra att vi i Tidöavtalet har kunnat reglera en rad viktiga frågor, däribland principen om armlängds avstånd. Den gäller och kommer fortsatt att gälla i alla de konkreta beslut som regeringen fattar. Eventuella utspel från enskilda företrädare som går emot principen kommer inte att påverka besluten.

– År 2021 fastslog Myndigheten för kulturanalys, i rapporten »Så fri är konsten«, att den dåvarande kulturministern ägnade sig åt kulturpolitisk styrning samt att det påverkade eller riskerade att påverka den konstnärliga friheten på ett negativt sätt. Därför har den här regeringen ägnat stor kraft åt att se över regleringsbreven i de verksamheter vi styr, för att säkerställa att konstnärlig frihet ska råda. När de här frågorna uppstår hamnar det på de lokala biblioteken att hantera dem.

Hur kan du som kulturminister stötta?

– Regeringen ser allvarligt på att ett antal händelser på senare tid aktualiserat frågan om hot och hat mot kulturutövare och anställda i kultursektorn. I början av sommaren hade jag ett möte med bland annat Svensk Biblioteksförening och DIK för att diskutera just denna specifika fråga. Hat, hot och våld mot kulturverksamheter och kulturskapare är helt oacceptabelt. Regeringen arbetar därför kontinuerligt med att se över vilka verktyg som är möjliga att använda eller förstärka för att skydda och stödja dem.

Vad skulle det innebära för kulturen och demokratin om vi inte hade principen om armlängds avstånd?

– Den konstnärliga friheten är en grundförutsättning för en levande demokrati. Den är också en förutsättning för att kulturella och kreativa branscher ska kunna blomstra. Det är helt centralt att kultursektorn fredas från politisering och detaljstyrning. Historien visar att där kulturens frihet inskränks, tummas det också på andra friheter. Kulturen och friheten är varandras förutsättningar.

 

BILD: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Author Description

annsofie andersson

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet