En litterär maktfaktor

Malin Koch är förbundsjurist på Sveriges Författarförbund och medlem av KLYS arbetsutskott. Hon tycker det är viktigt med en kulturpolitik som innefattar all kultur. – Kulturen har ett eget värde och är oerhört viktig fört demokratin, säger hon. Bild: Helén Andersson.STOCKHOLM Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, KLYS, spelar en central och aktiv roll i utformningen av den svenska kultur- och konstnärspolitiken. Mot bakgrund av detta har den aktuella kulturutredningen varit en prioriterad fråga i KLYS arbete. Författarförbundet är en av medlemsorganisationerna bakom arbetet. Ett arbete med sikte på att göra litteraturen till en valfråga inför valet 2010.

– KLYS kulturplattform är ganska kortfattad och väldigt rak på sak där vi pekar ut de kulturpolitiska mål vi tycker är viktiga och tycker ska vara vägledande i svensk kulturpolitik, berättar Malin Koch, förbundsjurist på Sveriges Författarförbund och medlem av KLYS arbetsutskott. Författarförbundets litteraturplattform är även den kortfattad, men har fokus på litteratur och läsfrämjande.

Påverkan

Genom regelbundna överläggningar med regering och riksdag, genom att initiera utredningar och lägga egna förslag till reformer har KLYS genom åren påverkat den faktiska kulturpolitiken i Sverige. Författarförbundet arbetar på samma sätt med littearturpolitiken.

– Arbetsutskottet arbetar väldigt mycket med kontakten i de olika partierna och extra mycket nu inför valet för att gå igenom vad deras program kommer att innehålla, berättar Malin.

I ett demokratiskt perspektiv hämtar arbetsutskottet synpunkter på sitt arbete och vilka frågor de ska driva från alla håll och kanter och Malin tycker att de genom åren fått igenom en rad bra saker.

– Vi har det väl ganska väl förspänt eftersom ganska många av våra medlemmar både syns och hörs och ofta förekommer i media och i olika debatter.

Ett annat sätt att påverka och finnas med i politiken är den årliga vårmiddag där KLYS bjuder in kulturministern och företrädare för departementet.

– En trevlig tradition där vi under otvungna former kan prata kulturpolitik, säger Malin och berättar att årets vårmiddag tyvärr blev inställd eftersom ministern hänvisade till hög arbetsbelastning.

Kulturutredning

KLYS slutsatser av den aktuella kulturutredningen är inte nådig och innehåller mycket kritik. I deras synpunkter på utredningen finns uttryck som häpnadsväckande och tandlös. KLYS föreslår att arbetet med en framtida kulturpolitik bör starta om med en ny, brett förankrad och gärna parlamentariskt tillsatt utredning med representanter från konstnärer och övriga aktörer på kulturområdet. De enskilda medlemsorganisationernas kritik var lika hård.

I kulturplattformen är principen om armlängds avstånd en av de saker som nämns som nödvändig att upprätthålla och ett resonemang kring principen är ytterligare en sak KLYS saknar i utredningen.

– Det är A och O att den får vara kvar och tillämpas på ett bra sätt, betonar Malin. Politiker kan ha en mycket god kompetens i att fördela ekonomiska resurser, men om de ska in med kvalitetsaspekter eller välja vilken kultur som gagnar medborgaren, då är de ute på väldigt tunn is.

KLYS saknar dessutom konsekvensanalyser till många av utredningens förslag, till exempel kulturkoffertens effekter i regionerna.

– KLYS ser gärna att samspelet mellan stat, region och kommun utvecklas, men kulturutredningen gav ganska luddiga idéer om hur regionaliseringsprocessen ska gå till. Därför har KLYS tillsatt en egen utredare som har i uppdrag att föreslå en konkret modell för en lösning till samverkansprocess, berättar Malin.

Utredningen hon syftar på är ett initiativ från KLYS ordförande Anna Söderbäck och den görs med stöd av Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Utredaren har i uppdrag att vara konkret, att skapa en modell på detaljnivå där konstens egenvärde bevaras och som också har en prislapp.

– I samverkansförslaget står det att samverkan ska ske i dialog med bland annat de professionella kulturskaparna, men det finns ingen plan för hur. Det finns inte heller någon prislapp på vad det får kosta då samverkansidén verkar vara tänkt att genomföras med befintliga medel, men det kommer att bli en kostnad man inte får blunda för, menar Anna Söderbäck. Det kommer att krävas en tydlig modell för att genomföra detta.

Anna tycker det är viktigt med en oberoende utredare som tittar på en modell som täcker in samtliga konstområden i varje region.

– Vi måste hitta system som kan ta ansvar, kanske en referensgrupp i varje region som representerar de fyra områdena ord, ton, scen och bild, och som kan förmedla kunskap. Att kulturskaparna finns med är av stor vikt, anser Anna.

FAKTA

KLYS bildades 1959 i syfte att öka konstnärligt yrkesverksammas fackliga och kulturpolitiska slagkraft. KLYS representerar 18 medlemsorganisationer och cirka 30 000 kulturskapare inom områdena ord, ton, bild och scenområdet. KLYS företräder medlemmarna i frågor som rör arbetsmarknad, kulturpolitik, upphovsrätt, skattefrågor och yttrandefrihet.

KLYS kulturplattform ”En kulturpolitik i allmänhetens tjänst” finns på adress: www.klys.se.

Författarförbundet bildades 1893 och är en facklig intresseorganisation för yrkesverksamma författare och litterära översättare inom allmänlitteraturens genrer; skön-, fack-, barn- och ungdoms- och översatt litteratur.

Författarförbundets litteraturpolitiska plattform finns på adress: www.forfattarforbundet.se

Bokutredning

De senaste åren har såväl KLYS som Författarförbundet arbetat intensivt med kulturutredningen och upphovsrättsutredningen. Författarförbundet vill nu se en bokutredning. Den senaste bokutredningen, Boken i tiden, kom 1997 och Författarförbundet tycker det är dags att göra en bred utredning och se över hela litteraturområdet från författarnas villkor till distributionsled.

– Det har ju hänt så otroligt mycket på dessa år så detta är en utredning vi borde få gehör för, tycker Malin Koch och berättar att en viktig fråga för Författarförbundet är att se över ägarkoncentrationen inom branschen.

– Genom åren har ett fåtal aktörer bildat förlagsgrupper och kontrollerar allt fler led i bokutgivningen.

Lika för alla

I Författarförbundets litteraturpolitiska plattform har biblioteksfrågorna en viktig plats.

– Vi vurmar ju för biblioteken med bland annat ett biblioteksråd som bevakar området. Biblioteken har en unik ställning och är därför inte så lämpade för koffertmodellen. Det ser väldigt olika ut idag runt om i landet och vi vill se en nationell bibliotekslag som täcker allt och helst går ner på detaljnivå på biblioteken. Vi tycker det ska gälla lika för alla.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet