Budgetbesked om bibliotekssamordning

STOCKHOLM Kungliga biblioteket får ansvar för nationell samordning av biblioteksverksamhet i landet. Detta enligt regeringens budgetproposition som kom på förmiddagen. Men pengar till regional biblioteksverksamhet går direkt till regionen.

Kungliga bibliotekets nya uppdrag blir att ”svara för nationell överblick, främja samverkan och driva på utvecklingen inom biblioteksväsendet” enligt budgetpropositionen, som blev offentlig idag. Tillsammans med läns- och regionbiblioteken så ska KB också vara den myndighet som följer upp att bibliotekslagen tillämpas i praktiken. För att kunna sköta den uppgiften så får de ta över ansvaret för biblioteksstatistiken från Kulturrådet. Detsamma gäller vissa utvecklingsmedel, som kan tas i anspråk av KB för ”genomförande av det samlade ansvaret för statens stöd och samordning inom biblioteksväsendet”.

Enligt förslaget så ska också KB disponera och fördela ungefär 15 miljoner kronor per år för bidrag till lånecentraler, depåbibliotek och Internationella biblioteket, pengar som tidigare fördelats av Kulturrådet. Från och med 2011 så avsätter regeringen 24 miljoner till genomförandet av KB:s nya uppdrag, varav 15 miljoner ska gå till bidrag till vissa lånecentraler och depåbibliotek.

De statliga bidragen till Västra Götalandsregionens biblioteksverksamhet kommer däremot att hamna direkt hos regionen.

Läs mer i propositionens avsnitt om pengar till kultur: http://bit.ly/cRgrZp

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet