3 Frågor – Gunnar Sahlin

Gunnar Sahlin, riksbibliotekarie

Hur ser det ideala mångspråkiga biblioteket ut enligt dig?

Det verkliga mångspråkiga biblioteket har litteratur på originalspråket och inte i översättningar. Ett bibliotek med denna inriktning har litteratur inom många språkområden som kan möta användarnas behov av att kunna läsa på sitt eget språk.

Hur arbetar KB konkret idag för att främja mångspråkiga bibliotek?

KB strävar efter att köpa in utländsk litteratur på originalspråket och inte i engelska översättningar. Härvidlag har vi en annan inriktning än flertalet forskningsbibliotek. Vi köper också in svecanalitteratur i stor omfattning. Det omfattar litteratur om Sverige som skrivs på andra språk samt översättningar av svenska författare. Dessutom har KB omfattande utländska samlingar, som är efterfrågade av forskare, studenter och allmänhet.

På vilket sätt påverkar det nya nationella samordningsuppdraget ert arbete för det mångspråkiga biblioteket?

Det nya nationella samordningsuppdraget påverkar i högsta grad vårt arbete med det mångspråkiga biblioteket. Särskilt betydelsefullt härvidlag är att Internationella biblioteket ligger inom vårt nya ansvarsområde.

IB skulle i ännu högre omfattning kunna förmedla kompetens till folkbibliotek och skolbibliotek, t.ex. kring inköpskanaler för litteratur. På önskelistan står också att genomföra en årlig konferens som sätter frågorna i fokus.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet