Vad tycker barnen?

Svensk Biblioteksförening och Barnbibliotekscentrum lockade i måndags ett hundratals intresserade till Stockholm för en dag om barns perspektiv. Under dagen var barnens perspektiv i fokus på olika sätt och bland annat presenterades en ny rapport om 10-åringars syn på läsning och bibliotek.

För att ta reda på om alla läsfrämjande insatser gjorde någon skillnad bestämde Svensk Biblioteksförening för några år sedan att helt enkelt fråga barnen. Fem bibliotekarier runt om i Sverige fick i uppdrag att intervjua 100 barn i tioårsåldern och fil dr Åse Hedemark fick i uppdrag att sammanställa och analysera resultatet. Nu är rapporten Barn berättar klar och Åse Hedemark presenterade under dagen en kort sammanfattning där hon konstaterar att läsfrämjande insatser har betydelse för de barn som deltar och att biblioteken är inne på rätt väg i sitt lässtimulerande arbete. Däremot framkom tydligt att skolan inte lyckas stödja barns läsutveckling och att många barn är missbelåtna med läsundervisningen i skolan.

– Läraren kan bestämma att de inte får läsa den bok de fått tips om på bibliotekets bokprat och ofta handlar det om att läsa så många böcker som möjligt istället för att ge tid för reflektion, menar Åse.

Åse konstaterar i rapporten att det finns tre olika förhållningssätt till läsning; Den lustfyllda läsningen, läsning som tvång och den instrumentella läsningen. Det är vanligt att man vill väcka ett barns läslust genom skönlitteratur men studien visar att barn kan ha olika drivkraft till läsning och att alla barn inte är intresserade av skönlitteratur.

– Ett barn kan spela avancerade dataspel och är lång fram i sin läsutveckling. Vi måste använda barnperspektivet och lära oss att ta hänsyn till barns textvärldar och tillgängliggöra berättelser i andra former än den tryckta skönlitterära boken.

FAKTA

Rapporten Barn berättar finns att beställa hos Svensk Biblioteksförening. Åse Hedemark kommer också att presentera rapporten på ett seminarium på Bok- och biblioteksmässan i september i Göteborg.

Dagens konferens videofilmades och kommer att läggas ut i sin helhet på Svensk Biblioteksförenings hemsida.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet