I Nationens tjänst

Det hettade till i aulan på Göteborgs stadsbibliotek när Kultur i Väst på tisdagen arrangerade en dag om de nya biblioteksuppdragen och den nya nationella katalogen. Bland annat fanns KB, Svensk Biblioteksförening och BTJ på talarlistan och från talarna hördes uttalanden som ”unken” ”Big Bang” och ”våga släpp taget”.

– Det vi står inför nu är bibliotekslandskapets Big Bang, konstaterade Svensk Biblioteksförenings generalsekretare Niclas Lindberg. Men, fortsatte han, som vi alla vet, ur en Big Bang spirar nytt liv.

Nytt bibliotekslandskap

Sedan årsskiftet har Kungliga Biblioteket, KB, samordnings- och utvecklingsansvar för hela bibliotekssektorn. Samtidigt har Kulturrådet fortfarande stor betydelse för bibliotekslandskapet genom att man har kvar ansvaret för en del av de ekonomiska stödsystem som går ut till kommunerna utanför kultursamverkansavtalet. Detta gör, menar Niclas Lindberg, Kulturrådet till en fortsatt viktig aktör för bibliotekssektorn och att det ställer stora krav på både KB och Kulturrådet att de utvecklar väldigt tydliga samverkansstrategier.

– Jag ser med viss oro att statsmakten har gett de här uppdragen till två statliga myndigheter och det är något man i framtida bibliotekslandskap måste reda ut.

Niclas Lindberg är annars nöjd med det nya bibliotekslandskap som nu håller på att ta form med KB som ny nationell samordnare av hela bibliotekssektorn. En utveckling han tror kommer att innebära förändringar som skapar möjligheter till samordning, utveckling och smartare gemensamma lösningar.

Niclas Lindberg avslöjade att Svensk Biblioteksförening lanserat en idé till Sveriges kommuner- och Landsting, SKL, om att bilda ett forum för folkbibliotekschefer.

Niclas Lindberg avslöjade att Svensk Biblioteksförening lanserat en idé till Sveriges kommuner- och Landsting, SKL, om att bilda ett forum för folkbibliotekschefer.

– Man vet vad/vilken roll/ man haft, men man vet inte vad/vilken roll/ man får. Vi är mitt i en stor förändring där KB kommer att få en tydligare roll, fortsätter han. Och om KB blir den nya gemensamma aktören så uppstår diskussionen vad vi andra ska ha för roll och då blir det lite rörigt ett tag eftersom vi delvis tidigare har verkat i egna små universum.

Nationell biblioteksmyndighet

Vitsen med KB:s uppdrag är enligt Gunilla Herdenberg som är avdelningschef Nationell samverkan på KB, att politikerna har sett och sagt att det finns anledning att stärka biblioteksverksamheten i Sverige.

– Vi är väldigt glada att vi fått ett uppdrag och nu gäller det att inte slarva bort det. Och det är användarperspektivet som gäller, inget annat perspektiv, poängterar hon.

KB har fortfarande inte fått sin instruktion officiellt, men Gunilla Herdenberg intygar att den finns och just nu tolkar, planerar och nyrekryterar KB för fullt. Dessutom identifierar man nya områden för expertgrupper och arbetar med att ändra indelning och sammansättning i de som redan finns. Detta hoppas hon de är klarar med till hösten 2011.

– Vi har fått pengar av regeringen för att göra ett uppdrag. Kulturrådet har pengar för att dela ut utvecklingsmedel. Vi kommer också att delvis jobba med utvecklingsmedel, men det kommer att vara inom väldigt specificerade områden. Och vi kommer också att vilja jobba med bibliotek och stötta på olika sätt. Men inte på samma sätt som Kulturrådet.

Nationell katalog

Ett av KB:s nya uppdrag är att bygga en nationell katalog och sedan mars arbetar man i ett projekt som den 15 juni kommer att mynna ut i en plan för hur man ska jobba vidare.

– Projektet fokuserar i första hand på personalens behov och tittar på medie- och arbetsflöde, berättar Maria Hedenström, chef för enheten LIBRIS-system och datalicenser på KB. Centralt är förstås katalogposter och bibliotekens olika system, men vi tittar också på vilka medietyper som saknas idag och olika gränssnitt. Vi tittar också på vilket inflytande biblioteken vill ha över katalogen och kanske också vilket namn den ska ha.

Maria avslöjar också att de har parat om olika framtidscenarier och när hon avslöjar att de har pratat om ett nationellt låntagarkort, ett nationellt låneregister, sprider sig ett nöjt mummel i salongen.

– Ska det också vara klart till den 15 juni, skrattar en förhoppningsfull man i publiken.

BTJ

BTJ:s VD Jonas Arvidsson betonade att BTJ ser positivt på KB som nationell myndighet och arbetet med en nationell katalog och han tror på ett framtida samarbete.

– Vi hoppas kunna bygga ihop oss med den nya katalogen, men vårt problem är hur vi ska få betalt för vårt jobb och jag hoppas att vi ska hitta en fungerande betalningsmodell och att man tycker det är viktigt att BTJ finns kvar i framtiden.

Samtidigt uttalade han en del funderingar över hur det ska fungera i verkligheten och hänvisade till en undersökning BTJ gjort där 93 % av de tillfrågade Folkbiblioteken svarat nej på frågan om de var beredda att katalogisera mer själv.

– Mycket av BTJ:s tjänster som förhandsinformation och recensioner försvinner, menar han och riktar sig till publiken. Betrakta BTJ som en bok, ni får göra vad som helst utom att kopiera och sprida vidare.

Ett uttalande som fick Svensk Biblioteksförenings Niclas Lindberg att reagera.

– Utgångspunkten i en nationell katalog är att det är fria poster, fria att använda hur man vill. Det är unket av BTJ att misstänkliggöra KB:s katalog.

Regional biblioteksplan

Det är inte bara på nationellt plan bibliotekslandskapet förändras, också det regionala här i Västsverige har förändrats. Regionbiblioteket ingå numera i förvaltningen Kultur i Väst och det är Kultur i Väst som ansvarar för den regionala biblioteksverksamheten.

– Vårt uppdrag är bland annat att bidra till ökad social hållbarhet och biblioteken är ju en tydlig del av ett socialt hållbart samhälle, menar Bengt Källgren, enhetschef för avdelningen Kultur & Samhälle på Kultur i Väst.

Efter år av arbete kunde Bengt under dagen också avslöja att det nu finns en regional biblioteksplan som kommer att finnas i förkortad version till sommaren.

– Vi har väntat på planen i fyra år, men det är viktigt att politikerna under resans gång satt sig in i biblioteksverksamheten och lagt fast några utvecklingsområden som till exempel biblioteket som kulturarena, barn- och unga, bibliotekets roll i samhället, ABM, den digitala utvecklingen och lärande.

TIPS

Läs mer om arbetet med den nationella katalogen på Librisbloggen.

KB och LIBRIS kommer att presentera planen med hur de ska fortsätta jobba med den nationella katalogen den 15 juni i Stockholm.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet