Rum för ung kultur

GÖTEBORG I Göteborg har äntligen planerna på ett centralt kulturhus för unga börjat ta form. Arbetsnamnet är Rum för ung kultur och uppdraget är att i dialog med ungdomar ta fram vad huset ska innehålla.

– Arbetsnamnet har vi tagit för att det tydligt ska spegla att det handlar om kultur i första hand, och inte en fritidsgård, säger Mie Svennberg som tillsammans med Daniel Andersson är projektledare.

Ni som bor i Göteborgstrakten kommer säkert ihåg alla diskussioner genom åren om ett centralt placerat hus för ungdomar. Allt från det som blev Casino till det nu lediga Storan. Ingen av husen är aktuella nu heller, men att det blir ett centralt placerat kulturhus för unga är klart.

– Vi hoppas att vi innan sommaren vet var huset ska ligga så vi vet vad vi har för kvadratmeterantal att förhålla oss till, säger Mie. Vi ska i alla fall ha en plan klar vid årsskiftet över vad huset ska innehålla.

Satelliter

Ännu är Mie och hennes kollega i ett inledande skede där de scannar av och bjuder in alla vuxna som jobbar med ungdomar på ett eller annat sätt. Att börja med de vuxna gör de av två skäl, dels för att försöka nå de ungdomar som aldrig kommer i kontakt med kultur, och dels för att uppdraget är formulerat så att kulturhuset kanske inte kan härbärgera all verksamhet som ungdomarna vill göra, och att det då ska finna satelliter runt om i staden som fångar upp dessa verksamheter.

– Förutom alla som på ett eller annat sätt jobbar med ungdomar, har vi bjudit in alla kulturinstitutioner och fria aktörer för att de ska vara möjliggörare så vi kan ta fram verksamheter tillsamman med dem och med ungdomarna.

Projektgruppen har sneglat lite på Kulturhuset i Stockholm där verksamheten Lava har anställda kulturarbetare för olika konstarter. Mie tycker det verkar vara en bra modell till fördel för alla.

– Vi hoppas att kulturhuset också kan bli som ett nav för alla satelliter där de kan utbyta erfarenheter och växelverka.

Ambassadörer

Hela idén med Rum för ung kultur är att verksamheten ska bygga på ungdomarnas egna initiativ. Därför hoppas projektgruppen att genom alla vuxna nå ungdomar med olika intressen och olika bakgrund. På detta sätt hoppas Mie att de ska hitta minst två ungdomsambassadörer i varje stadsdel. Ambassadörer som i sin tur ska söka upp miljöer där ungdomar finns för att föra en kvalitativ dialog om husets innehåll och verksamhet.

– Vi tror att ungdomar vet bäst hur man pratar med andra ungdomar så vår tanke är att så mycket som möjligt i vårt arbete ska utgå från ungdomarna själv. Och arbetet innebär framförallt att ta fram innehåll och verksamhet för huset, vilket i sin tur kan betyda allt från att ta del av en Facebookgrupp, kryssa i en enkät till att förslå ett event och faktiskt genomföra det.

Dialog

Projektgruppens ambition är förstås att få med så många som möjligt i samtalen och hoppas att redan under planeringsprocessen kunna förverkliga idéer som dyker upp. En inledande och viktig uppgift är att tillsammans med de utvalda vuxna och ungdomsambassadörerna reda ut kulturbegreppet.

– Det kan ju bli vad som helst, säger Mie. Men det är viktigt att vrida och vända på begreppet och ska vi göra den här dialogen på riktigt är det viktigt att vi verkligen lyssnar in. Sedan får vi väl tala om vad som finns så man också vet vad man väljer bort.

Ännu vet projektgruppen alltså varken var huset ska ligga eller vilken verksamhet det kommer att innehålla, men när väl huset är klart kommer det också att vara klart hur verksamheten ska se ut lovar Mie. Men det kommer inte att vara en verksamhet som är statisk.

– Det kommer hela tiden att finnas ett system där man jobbar med att förändra verksamheten utifrån ungdomarnas önskningar, poängterar Mie. Den stora grejen är att det är en ständigt pågående dialog.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet