En dag om forskning

STOCKHOLM Svensk Biblioteksförening arrangerade på torsdagen en dag om att använda forskning i biblioteksarbetet. Dagen handlade om olika metoder och möjligheter och varvade teori med exempel från verkligheten.

Det var för fjärde gången Svensk Biblioteksförening arrangerade en dag om forskning och intresset var stort och dagen blev snabbt fulltecknad.

– Det stora intresset visar att det är viktiga saker, sade Anna Kåring Wagman, utredare på Svensk Biblioteksförening och dagens moderator.

EBLIP och evidensbaserad forskning

Internationellt är begreppen EBLIP och evidens vanliga. Det evidensbaserade förhållningssättet har sitt ursprung inom den medicinska forskningen där den baseras på den tillförlitlig kunskap som finns att tillgå.

– Kanske behövs det ett särskilt sätt för bibliotekarier, funderar Lotta Haglund, Karolinska Institutets universitetsbibliotek och chair för den internationella EBLIP-konferensen 2009. I dag pratar man mer om att det handlar om ett förhållningssätt och jag tror att många bibliotekarier redan jobbar evidensbaserat, men att man inte definierar det med den termen.

Ingemar Bohlin är docent i vetenskapsteori vid sociologiska institutionen vid Göteborgs Universitet och har forskat om evidensbaserad praktik inom vård och utbildning. Han förstår om begreppet evidens kan verka fyrkantigt och väcka motstånd.

– Debatten om evidensbaserad praktik liknar ibland en repris på 1970-talets diskussion kring begreppen kvalitativa och kvantitativa metoder, säger han. Motståndarna ser risker med att det blir för formaliserat och lämnar för lite utrymme för egna, unika beslut. Men, fortsätter han, vi lever i allt högre grad i ett vetenskapligt samhälle där det ställs krav på verksamheter att kunna stödja sig på vetenskap och målsättningen måste vara att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik.

– Låna en forskare och samproducera, rekommenderar Anette Eliasson.

– Låna en forskare och samproducera, rekommenderar Anette Eliasson.

Forskning i praktiken

Årets Greta Renborgspris går till det halländska projektet Konsten att synliggöra bibliotek. Anette Eliasson, f d Region Halland, numer Mölndals bibliotek, inledde eftermiddagen med att berätta om projektet där de bland annat testat ett nytt samarbete genom att låna in en forskare.

– Vi fick många bra samtal och hjälp att hitta litteratur och rapporter. Och, hävdar hon, det är inte bara forskningen som ska påverka vår verksamhet, låt praktiken påverka forskningen också.

Aktionsforskning

Kultur i Väst har under året genomfört en uppdragsutbildning i aktionsforskning där tio barn- och ungdomsbibliotekarier deltog. Metoden utgår från den praktiska vardagen som man med hjälp av en akademisk metod utvecklar.

– Aktionsforskning sker i klart definierade steg och utgår från en öppen fråga, berättar Kerstin Wockatz, konsulent Kultur i Väst. Deltagaren har hela tiden kontakt med en handledare med

forskarkompetens som visar teorier, väcker reflektioner och hjälper till att hålla tråden.

– Metoden gifter ihop teori med praktik, förtydligar Eva Fred, konsulent Kultur i Väst, och berättar att alla deltagare är positiva och att det största problemet faktiskt varit att få deltagarna att få lov att avsätta tid.

Samsyn

Två av eftermiddagens exempel på praktisk forskning utgick från att en grupp läste samma litteratur eller rapport, för att gemensamt diskutera med syfte att öka medvetenheten och stärka den professionella rollen såväl individuellt som i grupp.

Malin Ögland, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm berättade om workshopserien Tidskriftklubbar där hon tyckte att den viktigaste erfarenheten blev att personalgruppen byggde upp en gemensam kunskapsgrund och att det bästa med modellen är att man gör något tillsammans.

– Om det ska ske en utveckling måste det alltid vara en växelverkan mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska kunskapen, säger hon.

Kerstin Rydbeck och Mia Carlberg från Karin Boye-biblioteket i Uppsala berättade om arbetet med forskningscirklar.

– En forskningscirkel är en traditionell cirkel där forskare och praktiker tillsammans vänder och vrider på en gemensam fråga ur ett vetenskapligt perspektiv, berättar Kerstin.

Dagen avslutades med en gemensam diskussion där forskningsbegreppens för- och nackdelar fortsatte att hagla och där det framkom en stark önskan om ett enkelt nationellt register med samlade rapporter och erfarenheter.

– Forskning och praktik utesluter inte varandra, konstaterade någon avslutningsvis. Intresset finns, så vi kanske inte ska vara så uppgivna.

FAKTA

Begreppet EBLIP står för Evidence Based Library an Information Practice.

På Svensk Biblioteksförenings webbplats finns en söktjänst med samlade uppsatser och rapporter.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet