Kort och gott – internationell läsundersökning

PIAAC är en internationell undersökning av vuxnas kunskaper i informationssökning och läs- och räknekunskaper. I Sverige kommer undersökningen att utföras av SCB som mellan september 2011 och mars 2012 kommer att intervjua 10 000 svenskar i åldrarna 16 – 65 år. Exakt samma frågor kommer att ställas i ytterligare 25 länder i Europa.

Resultatet kommer att publiceras under 2013 och hoppas kunna ge svar på vilka skillnader som finns mellan grupper i befolkningen och mellan olika länder, samt ge information om hur vuxna uppfyller nuvarande och framtida behov av kompetens. Resultatet kommer att kunna användas för att utveckla olika former av åtgärder för att fortsätta höja kunskapsnivån inom området.

En expertgrupp av forskare finns knuten till undersökningen och på det internationella planet samordnas aktiviteterna av OECD.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet