Innovation för tillgängligare kultur

GÖTEBORG Genom innovation och dialog vill Föreningen fri kultur och programvara skapa ett tillgängligare kulturliv. Tidigare i år vann föreningen Post och telestyrelsens tävling ”Innovation för alla” genom sitt projekt Evenemangsguiden.

 

Projektet fick drygt 170 000 för att titta på vilka aspekter av ett evenemang som behöver anpassas eller utformas för att uppnå en högre tillgänglighet för alla. I projektet kommer man försöka identifiera olika tekniska lösningar och samtidigt peka på vilka ytterligare behov som finns. Tanken är sedan att det ska mynna ut i en guide som vänder sig till olika arrangörer av kulturevenemang.

– Det finns många guider som är skrivna utifrån speciella behov. Det kan handla om en specifik funktionsnedsättning eller från ett lagperspektiv. Ibland krockar perspektiven. Vi vill försöka skapa en guide i samråd med olika aktörer. Vi vill skapa en guide på ett nytt och innovativt sätt som kan underlätta för att göra arrangemang mer tillgängliga, säger Rikard Fröberg, projektledare på föreningen.

I projektet kommer man utgå från de fem svårigheterna, svårt att lyssna, svårt att höra, svårt att se, svårt att tåla vissa ämnen och svårt att bearbeta och tolka information. Man kommer undersöka befintliga tekniska lösningar och i nästa led titta på behovet av innovationer. Bland annat kommer man titta på att göra olika publiceringsverktyg mer tillgängliga. Även om somliga av dessa verktyg uppfyller standard för tillgänglig webb, finns det inte sällan teman och insticksmoduler som skapas av tredje part. Dessa kanske inte alla gånger uppfyller kraven och här vill man ta fram ett förslag till ett slags valideringsverktyg för de som utvecklar teman och moduler.

– En del verktyg har dåliga strukturer och det finns ett inneboende problem som alla inte är medvetna om. Men även om de uppfyller standarder, så kan ett tema med exempelvis dåliga kontraster eller en insticksmodul försvåra tillgängligheten. Det behövs ett verktyg för att testa detta. Informationen på webben är viktig om man vill skapa en delaktighet kring vad som händer i kulturlivet, säger Rikard Förberg.

I projektet samarbetar man med kommuner, arrangörer och organisationer som företräder olika typer av funktionsnedsättningar. Enligt planen ska guiden vara klar i april nästa år.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet