Utredningen om ett litteraturhus i Göteborg klar

GÖTEBORG Idag offentliggjordes utredningen om ett litteraturhus i Göteborg. Utredningen kretsar kring fyra olika förslag. Ett av förslagen handlar om att sätta Göteborg i fokus för ett nationellt uppdrag för litteraturen.

Utredaren Ingrid Elam presenterade idag sin utredning om ett litteraturhus i Göteborg under kulturnämndens sammanträde i Dicksonska rummet på stadsbiblioteket. Ett av förslagen för hur det skulle kunna etableras ett litteraturhus i Göteborg hämtar inspiration från litteraturhuset i Oslo, där en stiftelse ligger bakom och har garanterat driften under en femårsperiod. Nu löper tiden ut och det finns en del finansiella utmaningar att lösa för att säkra även den framtida driften. Ingrid Elam menar också att det skulle krävas stora insatser för att säkerställa finansieringen för ett motsvarande litteraturhus i Göteborg. Färskt i minnet finns naturligtvis satsningen på Palatset i Stockholm, som visar att det inte alltid räcker med att skapa ett bra innehåll. Det måste också finnas en finansiell säkerhet.

Fritt litteraturliv

Ett andra förslag bygger på att bejaka ett slags fritt litteraturliv. Att skapa en verksamhet kring författare, tidskrifter, skrivande och en redan etablerad verksamhet. I det här förslaget nämns bland annat Lagerhuset, som har många av de element som skulle kunna vara en grund för ett litteraturhus med bland annat förlag, tidskriftsverkstaden, lokaler och en scen. Det som enligt Ingrid Elam behövs är att hitta en publik. Ljuset har också riktats mot stadsbiblioteket. Här finns en bra grund för själva innehållet, men kanske inte riktigt det fysiska utrymmet i den kommande ombyggnaden.

Mötesplats

En variant på denna platsbrist ryms möjligen i ett tredje förslag i utredningen, där Elam talar om ett slags virtuellt eller ambulerande litteraturhus, som kan rymmas på olika ställen vid olika tidpunkter. Utmaningen i detta förslag ligger närmast i att få en sammanhållen struktur i arbetet. Ingrid Elam betonar vikten av en mötesplats och just avsaknaden av ett fysiskt rum ser hon som ytterligare en utmaning i detta förslag. Hon landar slutligen i ett avslutande förslag som kretsar kring idén att lyfta litteraturen som konstart. Ett litteraturhus som är öppet för möjligheten att skapa en mötesplats med andra konstarter. Här ser hon också en fördel i potentiella samlokaliseringsmöjligheter.

Sänka tröskeln

Under kulturnämndens möte diskuterades även frågan om att skapa bättre förutsättningar för det institutionaliserade kulturlivet att nå personer med annan kulturell bakgrund än svensk. Ett litteraturhus i centrala Göteborg skulle naturligtvis också ställas inför denna utmaning. Ingrid Elam presenterade under nämndmötet ingen konkret lösning på denna utmaning. Men hon understryker att det är viktigt att försöka nå grupper i samhället som av olika skäl upplever att tröskeln är hög.

Ett nationellt uppdrag

Litteraturhus är ingen ny tanke. Det har funnits en utveckling av olika former av litteraturhus runtom i Europa sedan efterkrigstiden. I Sverige har det formulerats tankar på litteraturhus på olika håll, bland annat i Uppsala och ett litteraturhus för barn och unga i Sandviken. Ingrid Elam efterlyser samtidigt ett nationellt uppdrag för litteraturen och ser en möjlighet att ett litteraturhus Göteborg skulle kunna bli en startpunkt för detta. Huruvida det blir ännu ett litteraturhus i det svenska litterära landskapet återstår att se. Kulturnämnden fick utredningen tidigare idag och hoppas nu på en bred offentlig debatt i frågan.

LÄS MER
Om litteraturhuset i Sandviken
Se Webb-TV inslag om Sandviken
I Framsidan nr 3 2008 skrev vi om litteraturhuset i Oslo. Numret hittar du här

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet