Centrum för kultur och hälsa

Nationellt centra. Ola Sigurdson hoppas att Centrum för Kultur och hälsa vid Göteborgs universitet i framtiden ska utvecklas till ett nationellt centra.
– Vi är inte särskilt ovanliga internationellt, det finns liknande centra runt om i världen som vi har kontakt med. FOTO: Helén Andersson

 

GÖTEBORG För ungefär två år sedan bildades Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet. Centret fungerar som ett nav i ett nätverk av aktiviteter och forskningsprojekt som ska fördjupa kunskaperna om sambanden mellan kultur och hälsa.

Fem våningar upp på Världskulturmuseet i Göteborg, i ett modernt inrett rum med utsikt mot Mölndalsvägen, träffar jag centrets nytillträdde föreståndare Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap.

– Centret ska koppla ihop och utveckla de tvärvetenskapliga samtalen och forskningen inom området kultur och hälsa. Men också initiera ny forskning och bidra till att sprida kunskap inom området, både till forskare och till en intresserad allmänhet, förklarar han och avslöjar att rektorn på Göteborgs universitet tycker att forskning om kultur och hälsa är nyskapande forskning och att man ibland säger att framtiden tillhör mer tvärvetenskaplig forskning än alltför snävt ämnesinriktad.

– Då är det viktigt att hålla sig framme, ler Ola. Men det är inte bara en framtidssatsning utan också ett erkännande av forskning som faktiskt pågår redan nu. Men som kan synliggöras ännu mer.

Forskning

Kultur och hälsa betyder förstås olika saker för olika forskare och på Centrum för kultur och hälsa finns minst fyra olika forskningsinriktningar samlade. Dels ett område som internationellt kallas för Medical humanities och som innebär en humanistisk reflektion över sjukvårdens syn på patienten. Ett annat område, som dessutom är ganska nytt, handlar om hjärnan där forskningen på senare tid har gjort stora landvinningar och som har omvärderat hjärnans roll.

– Brain, health and culture inbegriper inte alltid bara hjärnan, utan tittar på rehabiliterande effekter av kulturyttringar utifrån ett medicinskt perspektiv. Till exempel effekterna av att lyssna på musik där man scannar hjärnan i realtid för att se vilka effekter musiken har. Eller ur en mer humanistisk vinkel undersöka hur människor använder musik som självterapi för att öka sitt välbefinnande.

Det tredje forskningsområdet kallas Design och hälsa och handlar om hur till exempel ett sjukhus ska vara utformat för att det ska vara så rehabiliterande som möjligt, om det spelar någon roll om patienten har utsikt mot en parkeringsplats eller en trädgård.

Det fjärde forskningsområdet handlar om global hälsa.

– Våra kulturer vi lever i spelar roll. Dels med vad vi menar hälsa är för något, men också våra chanser att leva ett hälsosamt liv. Och det är naturligtvis inte oväsentligt, menar Ola Sigurdson.

Mötesplats

Centrum för kultur och hälsa är fortfarande i en uppbyggnadsfas, men Ola upplever att det finns en väldigt positiv respons både inom och utanför universitetet och vet att det finns ett stort behov av en samlad resurs.

– Jag håller på att göra en inventering i syfte att presentera vilka konkreta projekt som redan finns inom området. Vår uppgift är inte att klassificera, utan snarare peka på olika möjligheter och sammanföra de som redan är i gång.

Ett verktyg för att lyckas med detta är den alldeles nya webbplatsen där det bland annat finns en nyhetsuppdatering och en omvärldsbevakning inom området, både nationellt och internationellt. Här finns också litteraturtips och förstås aktuell forskning.

Men centret verkar också genom att arrangera seminarier där de sammanför forskare de tycker borde ha med varandra att göra, och det finns planer på Kultur och hälsa- frukostar för forskare.

– Vi bjuder in folk på kaffe och macka så de kan träffas helt enkelt, ler Ola och berättar att centret också planerar att delta vid flera publika evenemang för att etablera såväl centret som begreppet Kultur och hälsa.

– Vi kommer att medverka på till exempel Mediadagarna med en slags speedföreläsning där fem forskare från olika fakulteter på 45 minuter ska presenterar sin syn på kultur och hälsa. Vi kommer också att arrangera seminarium under Göteborgs Filmfestival och finnas med under universitets Vetenskapsfestival och på Göteborgs Bok- och biblioteksmässa.

Växande intresse

Kunskapen om kulturens betydelse för hälsan har ökat, det vetenskapliga stödet likaså. Det finns numera ett antal undersökningar som visar att människor som deltar i kulturlivet eller är kulturskapande, har bättre hälsa. Detta tror Ola Sigurdson är en av anledningarna till det växande intresset för sambandet kultur och hälsa.

– Det finns flera dimensioner av hälsa, menar han. Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom, utan närvaro av välbefinnande i alla dess dimensioner. Och inom den medicinska forskningen har man börjat inse att kultur i olika former spelar stor roll vid rehabilitering. Det är ju ändå till syvende och sist patienten som ska stå i centrum och inom läkarutbildningarna finns det numera en insikt av att läkarna är i behov av humanistiska kunskaper.

Ola Sigurdson hoppas att centret ska fungera som en resurs för såväl forskning, undervisning och det rent praktiska arbetet med kultur och hälsa i Sverige. Det finns också planer på att så småningom arrangera föreläsningar, kanske i samverkan med olika kulturinstitutioner, det finns förhoppningar om en framtida utbildning och det finns tankar på en bok.

– Centret har också lite pengar för att stödja initiering av forskningsprojekt, avslöjar Ola som hoppas kunna få igång mer forskning och ordentliga forskningsprojekt inom området. För det finns ett jättestort intresse.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet