Biblioteksdagarna 2012

NORRKÖPING Ännu en årlig bibliotekskonferens är igång. Biblioteksdagarna 2012 utspelar sig på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping och uppslutningen är som väntat stor. Temat för årets konferens är Bilder av bibliotek – omvärld och invärld.

Konferensens första dag ägnades till stor del till seminarier och föreläsningar kring Biblioteksföreningens verksamhet, men redan i inledningen satte stå-uppkomikern Özz Nüjen prägel på dagen genom att ta fasta på årets tema och provocera publiken. Med ståuppkomikerns speciella dramaturgi placerade han de svenska biblioteken i den aktuella världspolitiken och uppmanade till fler debattlystna bibliotekarier.

– Ni är demokratins förkämpar. Varje dag. Men hörs ni inte finns ni inte. Skriv en debattartikel då och då och var inte så konflikträdda, uppmanar han. Det handlar om att säga ifrån, även om det ibland blir dålig stämning.

Konkreta metoder

Margareta Berg bibliotekschef Botkyrka, moderator Wivianne Wilhelmsson Svensk Biblioteksförening och Eva Fred, konsulent Kultur i Väst.

Margareta Berg bibliotekschef Botkyrka, moderator Wivianne Wilhelmsson Svensk Biblioteksförening och Eva Fred, konsulent Kultur i Väst.

Efter den gemensamma inledningen kunde deltagarna välja mellan ett antal parallella seminarier. Framsidan valde att lyssna på två exempel på hur Biblioteksföreningens verksamhet når ut i verkligheten.

Genom Biblioteksföreningen utvecklingsstöd har biblioteken i Botkyrka format en helt ny verksamhet.

– Vi har utvecklat biblioteksrummet och fördjupat bilden av att rum och verksamhet hör ihop, berättar Margareta Berg, bibliotekschef i Botkyrka . Vi har skapat en verksamhetsidé som består och vi är mycket stolta, säger hon och passar på att bjuda in till Botkyrka Internationella Bokmässa 2013

Ett annat sätt att använda Biblioteksföreningens verksamhet är att fördjupa sig i en rapport. Eva Fred, konsulent Kultur i Väst, berättade om hur hon genom att utgå från en aktuell fråga utvecklat nätverksträffar till tematräffar.

– Genom att under en dag fördjupa sig i rapporten Barn berättar fick några barnbibliotekarier i Västra Götalandsregionen inspiration och chans till djupare diskussioner om barns läsning, berättar hon. Och just rapporten Barn berättar har dessutom ett häfte med frågor att utgå från så det var enkelt, konstaterar hon.

Strandade förhandlingar

Svensk biblioteksförenings representanter i e-bokssamtalen. Från vänster: Niclas Lindberg generalsekreterare Svensk Biblioteksförening, Inger Edebro Siksström bibliotekschef Umeå, Roland Esaiasson myndighetschef TPB och Lisa Lovrén e-resurshandläggare KB.

Svensk biblioteksförenings representanter i e-bokssamtalen. Från vänster: Niclas Lindberg generalsekreterare Svensk Biblioteksförening, Inger Edebro Siksström bibliotekschef Umeå, Roland Esaiasson myndighetschef TPB och Lisa Lovrén e-resurshandläggare KB.

Förra veckan strandade förhandlingarna och e-bokssamtalen mellan Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen. Syftet med samtalen var att hitta en gemensam modell som balanserade såväl bibliotekens, låntagarnas som författarnas behov. De tre representanterna från biblioteken ville uppnå en överenskommelse om enklare förvärvsrutiner, ingen karens för nya titlar och att säkra en god titelbredd.

– Vi lanserade abonnemangsmodellen, berättar Roland Esaiasson, myndighetschef på TPB och en av biblioteksföreningens representanter i samtalen. En modell som vi tror skulle skapa stabilitet, säger han och beskriver modellen som en trestegsraket där ”heta” titlar skulle få ett rörligt pris i fyra, åtta eller tolv månader, därefter skulle ett fast prenumerantpris träda in i mellan ett till tre år och äldre titlar och titlar producerade med statligt stöd till exempel, skulle få ett fast pris.

– Vi ville testa modellen under 2013 och jag trodde länge att det fanns en förståelse emellan oss. Men förra veckan fick vi besked att de trodde det skulle bli för krångligt.

– Under tiden vi förde våra samtal införde dessutom ytterligare ett förlag karenstid, säger Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare och representant i samtalen. Vi blev lite irriterade. Det blev dålig stämning helt enkelt, ler han och syftar på Özz Nüjens uttalande.

– Vi är nu tillbaka till ruta ett, fortsätter han. Jag hoppas nu på någon form av opinionsyttring så att förhandlingarna tas upp igen. Eller att vi hittar en helt egen lösning. Det finns andra sätt och avgörandet ligger inte hos förlagen. Vi kan själv!

Nationell strategi

Sverige är det enda landet i Norden som saknar en nationell biblioteksstrategi. Representanter från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för en nationell biblioteksstrategi, fanns på plats för att debattera om Sverige behöver en sådan strategi och om detta i så fall är ett hot mot självständigheten eller en möjlighet till utveckling.

– Det är mycket prat om en nationell bibliotekspolitik i Sverige och de flesta är överens om att det behövs, menar Lars Björnshauge, ordförande i Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för en nationell biblioteksstrategi. Det är en samhällsfråga och Sverige går miste om mycket utan en nationell plan, men eftersom det inte finns någon att prata med hamnar diskussionen i en limbo.

Helena Kettner Rudberg är ordförande i föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer som med stöd av KB arbetar med att ta fram en nationell sjukhusbiblioteksstrategi. I det arbetet har hon förstått att det inte är enkelt.

– Alla vill. Men hur, undrar hon. Det handlar inte bara om att få, man måste ge avkall också och egentligen har ju KB redan ett uppdrag i form av en nationell strategi. Så vad förväntar vi oss, undrar hon och berättar om ett exempel från Finland där två tjänstemän tröttnade och tog fram en skuggstrategi för att ha något att börja med.

– Vi tillsamman borde ta fram en strategi för att processa utifrån. Tar KB fram den kommer vi i alla fall inte att gilla den, sade hon och fick många skratt och spridda applåder.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet