Nytt kulturpolitiskt program i Skara med cultural planning

SKARA En av de kommuner som valt att arbeta med metoden cultural planning är Skara. Mot bakgrund av att deras tidigare kulturpolitiska program var tjugo år gammalt beslöt kommunpolitikerna att ta fram ett nytt, som både skulle se till kommunen som helhet och inkludera turistnäringen. Syftet var att kommunen skulle vitaliseras som kulturkommun och öka attraktionskraften samt förbättra livsmiljön för de som redan bodde där.

– Vi valde tidigt att försöka tillämpa synsättet från cultural planning i vårt arbete, och gick därför inledningsvis med i det regionala nätverket Cultural Planning Laboratory. Vi har haft stor nytta av erfarenheter och idéer som kommit fram där, säger Jan-Erik Augustsson, projektledare för Skaras nya kulturpolitiska program.

Arbete blev ändå inte riktigt enligt metodens regelbok, där hela kommunen egentligen bör involveras. Jan-Erik Augustsson tycker ändå att metoden varit bra och att flera deltagare tagit till sig synsätt från cultural planning.

– Kultur- och fritidsnämndens presidium var också mycket engagerade i den slutgiltiga skrivningen av programmet, vilket betyder en stark politisk förankring.

Det årslånga arbetet inleddes med att det först skrevs en historik över de senaste tjugo årens kulturutveckling i Skara. Därefter arrangerades en planeringsdag med kultur- och fritidsnämnden samt inbjudna företrädare för olika kulturgrupper, exempelvis Studiefrämjandet och Musikskolan.

Bild på pilgrimsvandrare i Skara

Pilgrimmer. Cultural planning handlar till viss del om att hitta varje plats unika resurser. I Skara har man bland annat jobbat med fyra olika fokusområden (se faktaruta). Ett av dem handlar om att utveckla kulturturismen. Pilgrimsleder är något man utvecklar i samarbete med Spanien. FOTO: Skara kommun

Kulturella tillgångar

Under sommaren gjordes en så kallad mapping av kommunens kulturella resurser. Syftet var att kartlägga kulturella tillgångar i vid bemärkelse, exempelvis byggnader, aktiviteter, kreativa talanger, näringar, föreningar, besöksmål, institutioner, traditioner, mat, personligheter och berättelser.

Denna kartläggning har skett på flera olika sätt. Dels genom att gå igenom befintliga inventeringar, handlingsprogram och visioner. Dels har det skapats enkäter, seminarier och medborgardialoger. Förslag från enskilda och föreningar har också tagits om hand. Dessutom bjöds alla föreningar i kommunen in till en kväll med kultur- och fritidsnämnden där en rad konkreta förslag fördes fram. Alla kulturföreningar fick också svara på en enkät och kommunen skapade dessutom en öppen enkät för alla medborgare på kommunens hemsida.

Samtidigt har projektgruppen hållit samtal med engagerade eldsjälar och föreningar samt haft regelbundna samråd med kultur- och fritidsnämndens ledning.

Hitta det unika

När kartläggningen var färdig analyserades den. Vad av resultatet var möjligt och önskvärt att utveckla? Vad var unikt för Skara? Vad var platsens själ? Svaret på dessa frågor fick ligga till grund för det nya kulturpolitiska programmet.

– Strategin bör innehålla både övergripande mål och visioner, men också preciserade utvecklingsområden som i fortsättningen ska prioriteras. Strategin ska alltså kunna brytas ned i konkreta verksamhetsplaner. Den ska också följas upp kontinuerligt, säger Jan-Erik Augustsson.

FAKTA

Det kulturpolitiska programmet för Skara har fyra fokusområden:

  1. Livslångt lärande: Särskilt fokus på en utveckling av bibliotekens verksamhet och inblandning av det civila samhället.
  2. Skapande kultur: Bättre möjligheter både att ta del av kultur och att utöva den själv.
  3. Kulturturism: Utveckla och samverka mellan de olika besöksmålen. Inkluderar även att stärka samarbetet med andra aktörer inom kulturturismen, inom kommunen men även i Skaraborg, regionen och Europa.
  4. Kulturens rum: Bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader, men se även till att fylla dem med tillgänglig kultur.

Att kulturturismen är ett av programmets fyra fokusområden visar dess stora betydelse för kommunen.

– Man har länge arbetat med att utveckla och synliggöra besöksmålen, både kultur, natur, mat och upplevelser. Kommunen har valt att särskilt fokusera på de medeltida besöksmålen som exempelvis Skara och Varnhem, och just nu pågår ett flerårigt projekt om pilgrimsleder tillsammans med bland andra Spanien.

 

Text: Staffan Melin

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet