Mot nya litterära landskap

GÖTEBORG Hur Folkbiblioteken ser på skönlitteratur har de tre regionerna Halland, Västra Götaland och Stockholm tittat på i projektet ”Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek”. Snart är det dags att presentera slutsatser och analyser av förstudien.

Hur Folkbiblioteken ser på skönlitteratur har de tre regionerna Halland, Västra Götaland och Stockholm tittat på i projektet ”Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek”. Snart är det dags att presentera slutsatser och analyser av förstudien.

Projektet har genomförts i tio kommuner där bibliotekschefer, inköps- och programansvariga har intervjuats om folkbibliotekens syn på skönlitteratur. Samtidigt har också en enkät gått ut där bibliotekspersonal har fått svara på frågor om vad och hur de själva läser.

– Vi fick in 26 svar så vi har ett för litet underlag för att kunna dra några större slutsatser, säger Maria Ehrenberg, utvecklingsledare Regionbibliotek Halland. Men av de svar vi fick ser vi samma mönster. Biblioteksfolk läser företrädesvis skönlitteratur med romaner och deckare i topp. Lyrik läses mera sällan och fantasy så gott som aldrig. Man väljer helt enkelt ungefär samma litteratur som låntagare, i första hand bredare och allmänt omtalad litteratur där experimentell och nydanande litteratur väljs bort.

Medvetandegöra

Enkäten visade också att bibliotekspersonal läser ofta vilket Maria tycker är positivt och tycker att det är det man ska fokusera på. Hon ser också att biblioteken anser att skönlitteratur är bra, men att befintligt arbete kring skönlitteratur skulle kunna komma mycket längre än idag.

– Vi måste bli medvetna om skönlitteraturen, precis som vi blev kring informationssökning, säger hon och avslöjar att projektgruppen kommer att söka pengar till en utökad undersökning.

FAKTA
Hela undersökningen kommer att presenteras på Mötesplats i Borås 11-12 oktober.
Under våren 2013 kommer undersökningen att presenteras i en skrift.

– Vi vill att hela projektet ska leda till en utbildning som stimulerar arbetet med skönlitteratur på enskilda bibliotek. En utbildning kring arbetssätt, struktur och strategi. Det finns ett tydligt önskemål från biblioteken om detta, konstaterar hon.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet