Ny bibliotekslag

STOCKHOLM Kulturdepartementet lämnar idag in förslaget på ny bibliotekslag. Bland annat lyfter man bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och deras roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Men betonar även deras betydelse för att främja litteraturens ställning. Lagen väntas träda i kraft 1 januari 2014.

– Det finns några väsentliga skillnader i det inlämnade förslaget, säger Bengt Källgren, enhetschef Kultur i Väst och länsbibliotekarie i Västra Götalandsregionen. Till exempel står det i paragraf 11 att varje landsting ska bedriva regional verksamhet. Tidigare hette det att man bör bedriva. Samma förtydligande gäller biblioteksplaner. Däremot saknas fortfarande något om uppföljning av lagens tillämpning.

I förslaget klargörs vad som avses med det allmänna biblioteksväsendet och vad som ska vara det allmänna biblioteksväsendets syfte och ändamål. Förutom bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och deras roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning lyfts även deras betydelse för att främja litteraturens ställning fram.

Bibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper förtydligas och utvidgas. De prioriterade grupperna är personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Folkbiblioteken får också i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.

Av förslaget följer att allmänheten vid folkbiblioteken avgiftsfritt ska få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur oavsett publiceringsform, det vill säga oavsett om den tillhandahålls i fysisk form eller digitalt som till exempel e-böcker. Det föreslås också att folkbiblioteken ska främja kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Förslaget innebär vidare att ett grundläggande kvalitetskrav införs när det gäller folkbibliotekens utbud av medier och tjänster.

Ansvarsfördelningen mellan olika biblioteks huvudmän tydliggörs. Folkbiblioteken ska även fortsättningsvis vara ett kommunalt ansvar.

En myndighet som regeringen utser ska ha nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet.

 

 

 

 

 

 

Den nya bibliotekslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet