Nya rekommendationer för fjärrlån

STOCKHOLM Nu finns det nya rekommendationer för bibliotekens nationella fjärrlånesamverkan. Rekommendationerna utgår från synsättet att biblioteken ska ha ett lokalt användarperspektiv samtidigt som man ska ha ett generöst förhållningssätt till utlån till andra.

De nya rekommendationerna riktar sig till fjärrlånebibliotekarier i praktiskt arbete och utgångspunkt för de nya rekommendationerna har varit KB-rapporten Lätt att hitta – lätt att låna. KB:s slutsatser och förslag till åtgärder utifrån utredning och remissyttranden.

– I rekommendationerna betonas användarperspektivet. Bibliotekens nationella fjärrlånesamarbete bör präglas av ett generöst förhållningssätt och ömsesidighet i utlån och resursdelning med andra bibliotek, säger Britt Sagnert, sekreterare i Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning inom Kungliga bibliotekets inflytandestruktur, den grupp som i samarbete med KB tagit fram de nya rekommendationerna.

– Rekommendationerna har också ett miljöperspektiv där målet är så få fysiska transporter som möjligt, fortsätter Britt Sagnert. Ny teknik bör användas för att minska miljöpåverkan,

 

FAKTA

Läs rekommendationerna: www.kb.se/bibliotek/Bibliotek/fjarrlan/rekommendationer/

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet