Biblioteket som planterar delaktighet

Foto: Karl-Johan Bergstrand, SLU

 

ALNARP Att skapa in inspirerande arbetsmiljö och få medarbetarna att känna ett djupare engagemang för det dagliga arbetet är en del av ett aktivt medarbetarskap. På biblioteket vid Sveriges lantbruksuniversitet lyckades man vända energidränerande möten till en känsla av delaktighet.

– Det var som natt och dag. Första gången vi arbetade med vår strategi tillsammans på våra personaldagar upplevde medarbetarna det som energidränerande. Tre år senare hade vi liknande dagar och då hade mötet verkligen en känsla av delaktighet. Det handlade inte enbart om att vi var på en kursgård och hade trevligt. Vi hade fått en mognare organisation, säger Catharina Isberg, biträdande överbibliotekarie på Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek; slu-biblioteket.

Hon var en drivande kraft när biblioteket drog igång arbetet med medarbetarskap 2009. Det som började med en bokcirkel kring medarbetarskap följdes av seminarier och diskussioner för att tre år senare landa i ett nytt sätt att möta sin arbetsvardag.

Bild på Catharina Isberg

Gemenskap Catharina Isberg är biträdande överbibliotekarie. På biblioteket vid Sveriges lantbruks-universitet driver man ett aktivt arbete kring medarbetarskap. Foto: Fredrik Svedemyr

Medarbetarskap är ett begrepp som har florerat i organisationslitteraturen sedan några år tillbaka. Lite tillyxat handlar det om att medarbetarna ska känna ansvar och delaktighet i sina yrkesroller. Det är en organiseringsfilosofi som manifesterar ett fungerande samspel mellan ledarskap och medarbetarskap. Det handlar om ett ömsesidigt relationsbyggande, mellan såväl chefer och medarbetare, som medarbetare emellan. På slu-biblioteket har man byggt upp en gemensam värdegrund, som bland annat tar fasta på en öppen kommunikation, samverkan, nytänkande och ett fokus på att hitta lösningar. Ytterst är det ett sätt att skapa en fungerande arbetsplats, som präglas av glädje och engagemang.

– Det har blivit en mer kommunikativ och öppen verksamhet, där alla har lika värde. Våra kunder har också kommenterat det. Det kan vara små saker, som öppna dörrar. Små saker som spelar en stor roll. Mycket handlar om hur vi bemöter varandra, fortsätter Catharina Isberg.

En del av helheten

Arbetsplatsen är också organiserad för att vara ett stöd för medarbetarna. Det är en struktur med chefer för olika funktioner och platser. Samtidigt kan ansvaret för gemensamma funktioner som webb eller kommunikation ligga på någon av medarbetarna. Mycket av den dagliga verksamheten sker i olika arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp eller projekt är en del av en större helhet och det ska finnas ett tydligt uppdrag som följer den gemensamma målsättningen. Att skapa en känsla av att jobba i samma riktning är, enligt Catharina Isberg, en viktig förutsättning för att nå målen. Inte minst eftersom en del arbetsinsatser kan påverka medarbetarnas dagliga rutiner.

– Om någon exempelvis har en doktorandkurs blir det en påfrestning för de andra, som kanske måste bemanna kundtjänst. Då är det viktigt att göra det tydligt att vi alla jobbar med doktorandkursen och att vi är delaktiga på olika sätt i allt vi gör, säger hon.

Att ta in ett helhetsperspektiv och förankra varje aktivitet eller projekt i ett större sammanhang är också viktigt för att ge medarbetarna en slags bekräftelse på deras engagemang.

– Alla grupputvecklingsaktiviteter är en del av en process. Vi har temamöten där vi pratar om hur vi som medarbetare påverkar varandra och hur det dagliga arbetet kommer in i olika sammanhang, säger Catharina Isberg vidare och lyfter samtidigt fram att det även är viktigt att skapa en förståelse för ”den större bilden” när något i det dagliga arbetet förändras.

FAKTA
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Universitetet ansvarar för forskning och utbildning inom biologiska naturresurser och biologisk produktion. Det handlar om alltifrån jordbruk, skogsbruk och trädgård till livsmedel, naturvård, kretsloppssystem, veterinärmedicin, landskapsplanering och landsbygdsutveckling. Verksamheten är fördelad på ett 40-tal institutioner inom fyra fakulteter. Totalt arbetar 2 800 människor vid slu. Biblioteket har enheter på de olika huvudorterna Alnarp, Skara, Uppsala och Umeå. I organisationen ingår även bibliotek i Skinnskatteberg och Flyinge.

Källa: www.slu.se

Ge bekräftelse

– Om vi registrerar inkomna tidskrifter och sedan säger att vi inte ska göra det längre. I det läget kan jag som medarbetare kanske känna att det jag gjorde igår inte betyder något längre. Då är det viktigt att peka på att det vi gjorde igår är grunden för det vi gör idag och det vi gör imorgon, fortsätter Catharina Isberg.

Hantera olikheter

All form av förändring innebär en omställning för medarbetare och det är inte givet att alla är helt bekväma med nya roller och krav. Att hantera denna omställning blir också en fråga om ledarskap.

– Det är inte meningen att vi ska ha medarbetare som är blåkopior av varandra. Det är inte alla som kanske vill jobba målstyrt av skilda anledningar. Här ser jag min roll som ledare och att det handlar om att leda på olika sätt. Det viktiga är att inte bara leda som du själv skulle vilja bli ledd, utan att leda utifrån individen och situationen, säger Catharina Isberg.

 

 

 

Mer i samma ämne

Katarina Evengård har gått från medarbetare till chef på SLU-biblioteket. Läs om hennes syn på medarbetarskap här

Professor Stefan Tengblad har forskat kring medarbetarskap. Läs mer här

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet