Delaktighet ger framgång

SKÖVDE Utan engagerade medarbetare blir strategier och målformuleringar lätt ett abstrakt moln. Filosofin om medarbetarskap bidrar till att skapa ett engagemang för kundens bästa. Balansen mellan gott ledarskap och gott medarbetarskap vilar på en bra dialog.

Intresset för det som kallas medarbetarskap har successivt ökat. Detta även om det i managementsvängar fortfarande talas en hel del om ledarskap. Som begrepp har medarbetarskap växt fram från 70-talets etablerande av det demokratiska ledarskapet till dagens organisatoriska samspel, där man bland annat betonar en konstruktiv samverkan mellan chefer och medarbetare.

– Det är ett förhållningssätt till sitt arbete. Medarbetarskap är summan av vissa begrepp som ansvar, samarbete, gemenskap och en känsla av meningsfullhet, säger Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

Nära kunden

Lite förenklat tar sig medarbetarskap uttryck i olika grader av delegerat ansvar. Det kan vara grupper eller team som jobbar självständigt och där chefen har en mer coachande roll. Det kan även vara självständiga individer som i hög grad tar egna initiativ och beslut. Den kan yttersta självständigheten kan också ta sig uttryck i ett ledarlöst medarbetarskap. I det här senare fallet kan det exempelvis handla om yrken som läkare eller advokater. Yrken som utövas mer självständigt och som är präglade av en hög grad av social prestige och där chefsrollen kan vara svag. Ett ledarlöst medarbetarskap kan också vara arbetsplatser där chefer inte uppfyller sitt ledarskap på ett kompetent sätt och en låt-gå-mentalitet växer fram. Stefan Tengblad framhäver vikten av att det finns en god balans mellan ledarskapet och medarbetarskapet för att driva en fungerande organisation.

– Det är bra att dela upp ansvar på olika nivåer. För brukarna är det bra om beslut fattas så nära verksamheten som möjligt. Chefen hinner inte alltid vara en del av det dagliga arbetet. Med engagerade medarbetare är det lättare att utgå från att det blir ett bra arbete och kunderna blir nöjda. Samtidigt är det viktigt med en chef som ansvarar för vissa funktioner, som lönesättning och som kan vara ett stöd när det behövs, säger han.

En relation

Medarbetarskap handlar till stor del om relationer, mellan chefen och medarbetarna, medarbetarna emellan, såväl som kunderna eller vad man nu har för signum på dem som verksamheten riktar sig till. Som i många andra relationsbyggande sammanhang är också kommunikationen ett viktigt instrument för ett lyckat medarbetarskap.

– Det är en dialogorienterad modell och kommunikation är väldigt centralt. Medarbetarna måste involveras i diskussionen kring vad som är viktigt att jobba mot. Målen kan inte bara komma från ovan, utan måste även reflektera det som medarbetarna tycker är väsentligt. Det måste också finnas en tydlighet kring vissa kärnvärden som man i en verksamhet inte kan tumma på. Det kan exempelvis vara patientsäkerhet eller en ömsesidig respekt på arbetsplatsen, säger Stefan Tengblad.

Ta sig tid

Han talar även om att det ibland finns fall där man i en verksamhet utgår från en slags idé om medarbetarskap, men att den ändå genomsyras av ett toppstyrt ledarskap. Han framhäver att det är viktigt att chefer vågar släppa ifrån sig ansvaret. Samtidigt är det viktigt att plantera ett engagemang hos medarbetarna och att låta ett ömsesidigt förtroende växa över tid.

– För att en organisation ska nå sina mål är det viktigt med delaktighet. Känner inte medarbetarna sig delaktiga, spelar det ingen roll hur fina planer och mål en verksamhet har. Ibland finns inte tiden att sätta sig ner och diskutera. Man pratar om att göra det, men diskussionen blir aldrig av. Till slut blir alla bara stressade av det. Det är viktigt att investera i tid, speciellt i uppstarten. Det är lite som att träna. Första gången är det väldigt jobbigt att springa fem kilometer. Men när du gjort det några gånger går det till slut ganska lätt, säger Stefan Tengblad.

 

Läs mer

Läs mer om Stefan Tengblads forskning på hans webb. Där kan du även ladda ner skiften Medarbetarskap på 60 minuter. Sajten hittar du här

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet