Framsidan summerar kritiken kring ny bibliotekslag

STOCKHOLM Tidigare i veckan presenterade regeringen förslaget till den nya bibliotekslagen. Bland annat betonar regeringen bibliotekens roll i det läsfrämjande arbetet. Det har samtidigt väckt en del reaktioner. Inte minst när det gäller kompetensfrågan och hotet om nedläggningar av biblioteksfilialer. Framsidan sammanfattar några av reaktionerna.

I förslaget till ny bibliotekslag betonar regeringen prioriteringen av barn och unga samt att utlåning av litteratur ska vara avgiftsfri. Detta innefattar även e-böcker. Man betonar även det demokratiska samhällsuppdraget. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth framhäver också att det är tid för en kraftsamling kring litteratur och läsning och att den nya bibliotekslagen kan bidra till ett läslyft för Sverige. I lagen skärps nu också skrivningarna kring folkbibliotekens uppgift för litteratur och läsfrämjande. Något som, enligt Kulturrådet, kräver stärkt kompetens på området.

– En fråga som Kulturrådet lyfte fram i remissvaret på litteraturutredningen är vikten av att bibliotekarierna har rätt kompetens för att stimulera ungas läslust, säger Signe Westin, enhetschef på Kulturrådet. Detta bör avspeglas i bibliotekarieutbildningen. Det är anmärkningsvärt att det inte ingår kurser i litteratur eller litteraturförmedling i bibliotekarieutbildningarna 2013.

Utbildad personal

I den nya lagen slås fast att utbudet av litteratur, medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. För att detta ska kunna bli verklighet behövs utbildad personal. Just i detta sammanhang framträder en paradox. Lagen säger nämligen inget om bibliotekarier på bibliotek. Både DIKs förbundsordförande Karin Linder och Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg har kritiserat lagen på den här punkten.

– Eftersom man inte tog med vårt förslag om att föra in en reglering om att ha utbildad personal och lägga fast kriterier för det, så innebär den här lagstiftningen inget skydd för att man i princip skulle kunna köra obemannade bibliotek, säger Niclas Lindberg till SVTs Kulturnyheterna.

Bild på Niclas Lindberg

Strategi Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg saknar bland annat krav på en nationell biblioteksstretegi i förslaget på ny bibliotekslag som presenterades tidigare i veckan. FOTO: Elisabeth Ohlson Wallin

Tar för givet

Lena Adelsohn Liljeroth menar dock att det är givet att det ska finnas utbildad personal på biblioteken. Samtidigt kan hon inte riktigt ge svar på varför inte ordet bibliotekarier finns med i lagtexten.

– Det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte, kanske för att många tycker att bibliotekariens roll är så självklar att den inte behöver ifrågasättas och att ingen kan tänka sig ett bibliotek utan utbildad personal, säger hon till SR Kulturnytt.

En ytterligare svaghet i lagen är, enligt kritikerna, att den nya lagen inte bidrar till att motverka den våg av nedläggningar som har sköljt över bibliotekslandskapet de senaste åren. Enligt Kungliga bibliotekets statistik har 70 biblioteks lagts ner under de senaste fyra åren.

– Bibliotekslagen betyder att varje kommun ska ha ett folkbibliotek. Ja, idag har vi 1 200 folkbibliotek. Vi har 300 kommuner ungefär. Det betyder på något sätt att det skulle vara helt okej att lägga ner 700-800 bibliotek till och då kan man ändå uppfylla bibliotekslagen, säger Niclas Lindberg vidare i Kulturnyheternas inslag.

Nedläggningar inget konstigt

Kulturministern ser nedläggningen av biblioteksfilialer runtom i landet som en naturlig del av dagens urbanisering. Hon menar att det istället kommer satsas på huvudbibliotek, bokbussar och annan kompletterande biblioteksverksamhet. Här får hon dock mothugg.

– All kunskap visar att när avstånd till bibliotek ökar, då minskar användningen. Det blir sämre tillgång till biblioteksservice. Det finns inget som pekar på att man ersätter filialer med bussar eller något sådant, utan avstånden ökar och användningen minskar, säger Niclas Lindberg i en debatt i P1 Morgon

Skolbibliotek ingen räddning

Lena Adelsohn Liljeroth har också uttryckt att tillgången på skolbibliotek kan öka kontakten med litteraturen och läsning i takt med att antalet filialer läggs ner. Något Niclas Lindberg inte tror på.

– Ja, om man nu satsar på skolbibliotek. Bara för att man har skrivit in det i skollagen så betyder ju inte det att barnen har fått bättre tillgång. Tvärtom visar Kungliga bibliotekets skolbiblioteksstatistik att fortfarande är det hälften av landets skolelever som saknar tillgång till bemannade skolbibliotek. Den där effekten har ju uteblivit, säger han i P1 Morgon.

Behov av nationell strategi

Många kommuner saknar även en kommunal biblioteksplan och det finns ett behov av att både synliggöra biblioteken lokalt, såväl som nationellt. Svensk biblioteksförening efterlyser en nationell biblioteksstrategi som pekar ut riktningen för landets biblioteksutveckling. En strategi som kunde bidra till att motverka den nedåtgående trenden i användande, utlån, såväl som antal bibliotek.

– Svensk biblioteksförening och även Statens kulturråd, Lenas egen myndighet, har föreslagit att man i den nya bibliotekslagen skulle fört in krav på en nationell biblioteksplan eller strategi som stöd för det lokala arbetet. Det har man tyvärr avstått ifrån från regeringens sida. Där har man missat chansen att föra in en kraftig åtgärd som skulle kunna hjälpa till att hejda den här utvecklingen, säger Niclas Lindberg i P1 Morgon.

 

 

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet