Våga ta täten

BORÅS Långt ifrån alla tänker sig att de ska bli chefer när de pluggar till bibliotekarie. Karen Nowé Hedvall på Högskolan i Borås forskar kring ledarskap. Hon ser ett behov av att stärka kompetensen och intresset för att folk i biblioteksbranschen bättre ska kunna axla ledarskapet. Ett bra ledarskap är ett lyft för hela biblioteket.

– Vi behöver ledare som har ett grepp om vad bibliotek är och vilken roll det har i dagens samhälle, säger Karen Nowé Hedvall på Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Sedan ett par år tillbaka har hon undervisat och forskat kring ledarskap. Olika typer av kurser och moment ingår i bibliotekarieutbildningen. Vissa är frivilliga andra är obligatoriska. En del handlar om projektledning. Andra tar grepp om saker som strategisk utveckling och riktar mer in sig på att ge bättre kunskaper om chefsrollen. De flesta som går ut grundutbildningen börjar som regel inte yrkesbanan med att fördela budgetposter och boka nästa medarbetarsamtal. Att bli chef är helt enkelt inte det de flesta studenterna i första hand tänker sig. Ofta har de istället en ambition att jobba med exempelvis litteratur eller informationsfrågor. Ledarskapet är snarare något som kommer med åren.

– Man blir inte ledare efter avslutad kandidatexamen. Det behövs erfarenhet också. Men på vår masterutbildning går många som har jobbat på bibliotek och en del som har varit ledare i andra sammanhang. De är bättre rustade, säger Karen Nowé Hedvall.

Samtidigt upplever hon att det finns en vaneföreställning om vad ledarskapet innebär.

– Många gör ett bra jobb, men ser sig inte i rollen som chef och tror att man måste vara en supermänniska, säger Karen Nowé Hedvall vidare.

Jantelagens filter

Hon pekar även på att det i någon slags kulturell kontext finns ett motstånd mot att sticka ut och ta en ledande position. En föreställning Karen Nowé Hedvall ser ett värde i att försöka motarbeta. Hon talar hellre om att lyfta fram motsatsen.

– Det är inte helt ovanligt att man förminskar sig själv och inte tror att man kan bidra med något. Detta förhållningssätt är en större utmaning. Det är viktigt att istället lyfta fram potentialen hos människor som strävar efter en ledande roll, fortsätter hon.

Även om det inom forskningen går att hitta listor på 30 egenskaper som utgör en bra chef, framhäver Karen Nowé Hedvall att mycket handlar om att kunna ha god människokännedom och att vara bra på att kommunicera. Inte minst i det sammanhang som flertalet folkbibliotek befinner sig i. En ledare i biblioteksvärlden ska inte bara kunna hantera den egna arbetsplatsen, utan även vara en länk mellan politiska beslutsfattare och den dagliga verksamheten. Samtidigt jobbar också många chefer på golvet. Att lyckas utveckla sitt ledarskap i detta sammanhang kan många gånger vara en utmaning.

– På små bibliotek är ofta en ledare också en del av det dagliga arbetet. Jag tror många saknar tiden att tänka strategiskt. Det blir mycket spring mellan olika frågor att hantera, från schemaläggning till mindre kriser. Det finns en bild av att man som chef sitter och tänker fram femårsplaner. Men forskningen visar att det inte är så på någon organisation oavsett vilken bransch det handlar om. Det är viktigt att du som chef tar dig den tiden, säger Karen Nowé Hedvall och betonar samtidigt att det också är viktigt att inse att strategierna och ledningen lika mycket växer fram i det dagliga arbetet mellan alla medarbetarna.

Att kunna ta rollen

För att bättre förbereda framtida yrkesverksamma inom biblioteks- och kultursektorn arbetar Högskolan i Borås med att skapa ett tydligare spår i bibliotekarieutbildningen kring just ledarskap på både kandidat- och masternivå.

Karens tips för bra ledarskap

  • Sträva inte efter att ha alla egenskaper som det sägs att en bra chef ska ha. Ingen behöver vara en supermänniska.
  • Försök hitta tid för reflektion.
  • Arbeta med en hel cykel. Försök inte nå alla utmaningar. Tänk genom, prioritera och utvärdera.
  • Bilda nätverk med andra ledare
  • Ledarskap handlar till 90 procent om kommunikation. Lyssna och prata.

– Nytt sedan några år tillbaka är att vi i kandidatutbildningen erbjuder en obligatorisk kurs om projektledning och en valbar kurs om organisationsutveckling. I masterutbildningen går alla studenter en kurs som i år täcker både projektledning och ledarskap i linjen, med fokus på bibliotek som organisation och dess strukturer. Jag brukar motivera studenterna med att de kommer alltid jobba i en organisation. Du kanske inte blir chef direkt. Men jobbar du på ett litet ställe med få personer kan du snabbt hamna i en situation där du kanske behöver leda ett projekt. Det är viktigt att kunna analysera sin roll och faktiskt se att man kan bidra med sin kompetens, säger Karen Nowé Hedvall.

 

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet