I centrum av verksamheten

KARLSTAD Biblioteket är inte sällan ett nav i informationsförsörjningen. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB är också biblioteket en aktiv del av såväl beslutsfattande som utbildning.

– Vi har ett uppdrag att vara ett stöd till hela myndigheten. Men vi samverkar också med andra aktörer som jobbar med krishantering på olika sätt. Nästan alla olyckor sker i en kommun och det kan exempelvis vara den kommunala räddningstjänsten, men även, landsting, andra myndigheter och privata aktörer. Jag ser oss som ett nav för effektivare informationshantering, säger Mats Bornström på msb-biblioteket i Karlstad.

Mångsidig resurs

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bildades 2009. Biblioteksverksamheten följde med från det som tidigare var Räddningsverket. I dag har msb huvudsakligen biblioteksverksamhet på tre ställen runtom i landet, Revinge, Karlstad och Sandö. Biblioteken i Revinge och Sandö är nära kopplade till myndighetens utbildningsverksamhet.

– De fungerar mer som lärcentra, där studenterna har tillgång till litteratur, facktidskrifter och grupprum. De är en pedagogisk resurs för personal och elever, säger Mats Bornström.

En betydande del av biblioteksverksamheten är digital. Bland annat jobbar Mats Bornström som projektledare för digitalt integrerat beslutsstöd, så kallat RIB. Systemet är en av de tjänster myndigheten säljer till andra aktörer. Det är något förenklat en omfattande databas, där man bland annat kan söka resurser från räddningstjänst, organisationer, företag och myndigheter i form av material, fordon eller experter som kan vara ett stöd i olika typer av räddningsinsatser. Det är samtidigt en informationskälla för alla som jobbar med samhällsskydd och beredskap, där man bland annat samlar information om farliga ämnen.

– Det finns en biblioteksdel som vi på biblioteket jobbar med. Den är gratis och finns tillgänglig via vår webb, säger Mats Bornström vidare.

Biblioteksdelen är en samling informationsmaterial med över 15 000 dokument, rapporter, filmer och utredningar. En del av materialet finns som fulltext eller pdf:er på msbs hemsida.

Bild på Mats Bornström

Mats Bornström är bibliotekarie på SMB-biblioteket i Karlstad. Han ser biblioteket som en aktiv del av myndighetens kärnverksamhet. Bild: SMB

Korsbefruktning

Bibliotekets position som ett informationsnav i myndigheten manifesterar sig också i dess organisatoriska hemvist. Det tillhör Avdelningen för Utbildning, övning och beredskap. Istället för att vara en isolerad stödverksamhet är biblioteket nära knutet till myndighetens kärnverksamhet.

– Bibliotekets resurser kommer in tidigt i olika frågor. Med vårt beslutssystem jobbar jag med brandingenjörer, interaktionsdesigners. Det är människor med många olika erfarenheter och kompetenser. Som bibliotekarie är det kul att vara en del av denna korsbefruktning, säger Mats Bornström vidare.

Effektiv kunskap

Myndigheten har cirka 800 anställda på olika orter. Den övergripande uppgiften är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olika typer av kriser och olyckor. msb bedriver även ett förebyggande arbete. När katastrofen, olyckan eller krisen trots allt inträffar, ligger det även i uppdraget att bygga kunskap och sprida lärdomar. Myndighetens personal och handläggare har i det här avseendet stor nytta av en fungerande biblioteksverksamhet.

– Vi har mycket material digitalt och många handläggare börjar säkert själva att söka information innan de kommer till oss. Men i längden skulle det inte vara effektiv om var och en satt på kammaren och sökte den information de behöver. Det skulle dessutom bli mycket dyrare, säger Mats Bornström och jämför msb-bibliotekets roll med ett universitet- eller högskolebibliotek.

– Har du suttit på ett universitet och haft full tillgång till information på biblioteket och sedan kommer du hit och är van vid detta, tycker jag det vore orimligt om det inte skulle finnas ett bibliotek. Vi försöker leva upp till detta, även om vi inte kan hålla samma nivå, fortsätter han.

Dela resurser

I en tidigare rapport från Svensk biblioteksförening talar man om att en av de utmaningar många myndighetsbibliotek står inför, är tillgången på elektroniska resurser. Eftersom det inte finns någon gemensam upphandling kan det bli en dyr historia. Begränsade ekonomiska resurser gör helt enkelt att många bibliotek inte kan ta licenskostnaden för exempelvis vetenskapliga artiklar i fulltext.

Kungliga biblioteket har sedan mittet av 90-talet tecknat centrala licenser för olika databaser och elektroniska tidskrifter genom det så kallade Bibsam-konsortiet. Bibliotek vid bland annat högskolor, universitet och myndigheter kan ansluta sig till konsortiet under förutsättning att vissa grundläggande villkor för verksamheten uppfylls. Bland annat ska resurserna vara tillgängliga för besökare utanför myndigheten. Biblioteket vid msb är inte tillgängligt för allmänheten och i dagsläget har man inte anslutit sig till Bibsam.

– I och med Bibsam finns det en möjlighet att ta del av en gemensam upphandling. Men vi har inte resurser att ställa om i dagsläget och har inte kommit så långt. Vi skulle så klart vilja ha mer resurser. Men vi klarar oss skapligt och har en bra samverkan med Karlstad universitetsbibliotek. I de fall vi inte har tillgång till fulltext kan vi köpa fulltext-kopior, säger Mats Bornström.

Ljus framtid

Förutsättningarna för dagens myndighetsbibliotek kan se olika ut. Vissa har drabbats av nedskärningar och en bantad verksamhet. Andra håller sig flytande. Med utgångspunkt i bibliotekets starka ställning på msb ser Mats Bornström inga orosmoln på himlen.

– Jag tycker det är viktigt att ett bibliotek har utbildad och kompetent personal som kan hantera informationsbehovet. Det kan vi alltid önska oss mer av. Vi har en omorganisation på vår avdelning. Men det ser ljust ut. Från min horisont ser jag inga skäl till att det skulle innebära någon större förändring. Jag tycker vi har etablerat oss som en naturlig del av myndighetens arbete, säger Mats Bornström.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet