De gröna lådornas tid är inte förbi

GÖTEBORG Kultur i Väst kommer fortsätta det regionala arbetet med fjärrlån och depositioner. I den nya bibliotekslagen finns inte längre något lagstadgat krav att de regionala biblioteksverksamheterna ska ansvara för den här servicen. Intentionen är istället att större ansvar ska läggas på de enskilda biblioteken ute i kommunerna. Men en förändring dröjer.

Den nya bibliotekslagen började gälla från årsskiftet. Där har man nu lyft bort det tidigare lagstadgade ansvaret för de regionala biblioteksverksamheterna att bistå folkbiblioteken med fjärrlån och depositioner. Tanken är att kommunerna själva ska ta ett större ansvar för det här arbetet. Detta har föranlett en del oro bland många bibliotek ute i kommunerna, som inte känt sig redo att axla rollen. Men länsbibliotekarie Bengt Källgren understryker att Kultur i Väst fortsättningsvis kommer bedriva fjärrlåne- och depositionsverksamhet.

– Vi kommer fortsätta arbetet som tidigare. Men på sikt kommer det behövas en förändring, säger han.

Behålla det som fungerar

Bakgrunden till förändringen i lagen är att samhället är i konstant rörelse. När det först skrevs in i lagen 1996, såg behoven och förutsättningarna annorlunda ut. En del av förändringen handlar om medier på andra språk än svenska. I takt med att olika språkgrupper har blivit större, har också behovet av att de lokala samlingarna på ett bättre sätt speglar den verklighet de befinner sig ökat. En annan aspekt är depositioner av talböcker. Även här ser idag verkligheten annorlunda ut. Allt fler talbokslån laddas ner digitalt och administreras av låntagarna själva eller med stöd av bibliotekspersonal. Utgångspunkten i den nya bibliotekslagen är att biblioteken lokalt bättre ska möta den rådande samhällsutvecklingen.

– Vi kommer bilda en referensgrupp tillsammans med biblioteken i regionen. Det är inte klart hur en framtida förändring av systemet kommer se ut. Men vi vill bygga vidare på det som fungerar bra i det nuvarande systemet. Vi kommer inte ta några beslut utan att det är förankrat ute i kommunerna. Inga förändringar är planerade för 2014. Troligen inte för 2015 heller, säger Bengt Källgren.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet