MTM och Centrum för lättläst föreslås bli ett

STOCKHOLM I går lämnade regeringen propositionen Lättare att läsa till riksdagen. I propositionen föreslås att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, från och med den 1 januari 2015 ansvarar för statens insatser för lättläst.

I propositionen föreslår regeringen att statens stöd till Centrum för lättläst avvecklas och att MTM bör ta över det statliga ansvaret för lättläst litteratur och nyhetsförmedling. Detta innebär att MTM ansvarar för och stödjer utgivning och distribution av lättläst litteratur inom områden där utbudet inte tillgodoses av den kommersiella marknaden, och att MTM bör stödja utgivning och distribution av den oberoende lättlästa nyhetstidningen 8 SIDOR.

Regeringen föreslår också att verksamheten med läsombud behålls, liksom uppdraget mot skolan.

Nationellt kunskapscenter

Regeringen framhåller at MTM bör bli ett nationellt kunskapscenter för lättläst och övriga tillgängliga medier. Syftet är bland annat att sammanställa och sprida forskning på området och därmed stärka det.

– Förslaget är glädjande, säger generaldirektör Roland Esaiasson, MTM, i ett pressmeddelande. När vi samlar resurser och kompetens tillsammans med Centrum för lättläst skapar vi förutsättningar för ett mer tillgängligt, jämlikt och demokratiskt samhälle.

 

Riksdagen fattar beslut i juni.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet