Bokpresentation och gruppnormens betydelse

GÄVLE För att koppla den nya inköpspolicyn i Gävle till verklighetens inköp, gjorde biblioteket bland annat en pilotstudie om jämställdhet och pojkars läsning.
– Studien bekräftade att det är en framgångsfaktor att vända sig till enbart pojkar, säger Petra Jonsson, enhetschef biblioteksfilialerna i Gävle som tillsammans med bibliotekarie Josefine Tham gjorde studien.

I studien valde de att titta på utbudet i Barnbokskatalogen 2012/2013 och de kapitelböcker som riktar sig mot 9-12-år. Bokpresentationerna klipptes ut och presenterades för pojkar i två klasser årskurs fem.

– De gick väldigt mycket på omslaget och det visade sig att det var en väldigt liten del av böckerna de tyckte tilltalade dem, konstaterar Petra Jonsson

Biblioteket ville också titta på om olika socioekonomiska grupper och könsnormer spiller över på pojkars inställning till läsning och böcker. Som en del av detta visade de två kortfilmer för pojkarna som illustrerar hur normer om manlighet styr och påverkar killar och vilka val de gör utifrån ideal och kompistryck. Efter att de tillsammans diskuterat filmerna läste Petra Jonsson och Josefine Tham högt ur en av de böcker pojkarna tidigare valt bort och som de nu slagit in i neutralt omslag.

– Alla tyckte boken var jättebra och ville läsa mer, vilket visar att bokomslag, paketering och presentation i hög grad påverkar pojkarnas val och att de redan i årskurs fem har svårt att bryta normer och gå utanför sin ram, säger Petra Jonsson som samtidigt är noga med att påpeka att studien pågick i fem veckor och inte är någon djupare analys.

Ingen universalmetod

Förutom ny inköpspolicy i Gävle aktualiserades pojkars läsning nästan samtidigt i den senaste Pisa-undersökningen som visar att allt fler unga i Sverige har bristande läsförståelse. Pilotstudien i Gävle menar att unga pojkars attityd till läsning länge har varit en fråga inom bibliotekskåren, men eftersom målgruppen i sig är mångfacetterad konstateras det att det inte finns några universalmetoder för att nå alla målgrupper och att jargong och attityd skiljer sig åt mellan skolor och stadsdelar. Detta har i sin tur utmynnat ut i en rad frågor hur biblioteket jobbar med sitt läsfrämjande uppdrag och vad de hittills gjort för att nå just pojkar

Fakta

Pilotstudien heter ”Tjejer gillar balett, killar vill ha bråk, problem, krig och fotboll” Om jämställdhet och pojkars läsning – en pilotstudie. Gävle kommun, Josefine Tham.

Filmerna som pojkarna fick se är två kortfilmer från Machofabriken och är ett metodmaterial och ett verktyg i ett arbete för ökad jämställdhet.

– En av studiens slutsatser är att vi på biblioteket har en tendens att fastna i interna diskussioner om hur vi kan utveckla och förnya vårt sätt att presentera böcker, säger Petra Jonsson. Vi behöver skaffa oss bättre kännedom om målgruppen för att kunna möta dem och kommunicera med dem på ett bättre sätt. Vi behöver föra en mer problematiserande diskussion kring pojkars minskade intresse för läsning och litteratur och vi måste inkludera målgruppen på en annan nivå. Och, konstaterar hon, att vi jobbade enskilt med pojkarna i pilotstudien har bara uppfattats som positivt bland pojkarna på båda skolorna.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet