Kvalitetssäkrad inköpspolicy

Foto: Marie-Louise Andersen
 

GÄVLE Gävle är den första kommunen i Sverige med en inköpspolicy gällande medier på bibliotek som säkerställer jämställdhet och likabehandling enligt den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR-deklarationen.

I den inköpspolicy för Gävle bibliotek som började gälla den första januari 2013, står bland annat att medieutbudet ska spegla världen ur ett mångfaldsperspektiv och utmana stereotypa könsroller.

– Just det sistnämnda är exempel på begrepp hämtade direkt från CEMR-deklarationen, säger Petra Jonsson, enhetschef biblioteksfilialerna i Gävle och berättar att det var kommunens jämställdhetsstrateg som uppmärksammade biblioteket på att Gävle kommun undertecknat den här deklarationen där det bland annat finns en hel artikel som handlar om bibliotek.

– Så det var ju också ett sätt att ansluta sig till kommunens aktuella policy.

Pojkar läser på Gävle bibliotek

Säkerställd inköpspolicy Återkommande medarbetardagar är ett sätt för personalen att hålla diskrimineringsgrunderna ständigt aktuella. Foto: Marie-Louise Andersen.

Vägledning

När chefsgruppen 2012 fick i uppdrag att se över den gamla inköpspolicyn från 2006, var uppdraget att göra det ur ett likabehandlingsperspektiv. Ganska snart upptäckte de att policyn utgick från hur böckerna stod uppställda avdelning för avdelning på biblioteket och de insåg att det var nödvändigt att börja från början med en helt ny inköpspolicy.

– Vi började helt enkelt om från början och vi utgick då från diskrimineringsgrunderna, säger Petra Jonsson och berättar att det är chefsgruppen på Gävle bibliotek som tillsammans med kommunens jämställdhetsstrateg sammanställt och utformat bibliotekets nya inköpspolicy för medier.

Bild på Petra Jonsson

Stor vinst – Den nya inköpspolicyn har medfört ett nytt sätt att tänka, säger Petra Jonsson på Gävle bibliotek. Foto: Selfie

I nya inköpspolicyn står det bland annat att ”biblioteket ska ha en inkluderande verksamhet som är kvalitetssäkrad ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Medierna ska vara anpassade till människors olika behov och med hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna.”

– Vi köper ju in böcker hela tiden och egentligen är det här inget nytt, men för att få det aktuellt arrangerades ett antal utbildningstillfällen för alla medarbetare i jämställdhet och likabehandling, och med hjälp av ett externt företag skapades ett vägledande material.

– Företaget Värdeskaparna hjälpte oss bena ut hur vi ska implementera hela den här inköpspolicyn i verksamheten, berättar Petra Jonsson. För policyn utgår ju från beståndet och inköpen, det är kärnan, men det handlar ju om så mycket mer, poängterar hon och ger exempel på dialoger och möten i biblioteksrummet, olika målgrupper, prioriterade grupper, skyltning och att man som personal ska ha diskrimineringsgrunderna aktuella.

– Vägledningen är väl inget man använder i sitt dagliga arbete, men den finns där i grunden och är något man kan stödja sig på om det blir aktuellt. Det händer ju att vi får frågor vid vissa kontroversiella inköp eller så.

Utmaning

I inköpspolicyn för Gävle bibliotek står det bland annat att biblioteket ska följa samhällsdebatten och själv stimulera till debatt. Petra Jonsson tror att biblioteken har en viktig roll att fylla här, men att tiden inte alltid räcker till och att utmaningen i vardagen är just att hålla frågan aktuell.

Fakta

De sju diskrimineringsgrunderna

Den svenska diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation

 

Källa: www.do.se och www.skl.se

– Alla har fått i uppdrag att diskutera frågorna på sina arbetsplatsträffar och att hålla dem aktuella genom att prata med varandra om olika situationer och uppmuntra sådana samtal i vardagen. Och det är bra att det står i policyn för det är inga lätta frågor och det är sällan det är svart eller vitt och därför är det viktigt att hela tiden ha en levande diskussion.

Den största fördelen med inköpspolicyn tror Petra Jonsson ändå är de processer den satt igång med att just ha frågorna aktuella och att vara uppmärksam på dem.

– Det är den stora vinsten, menar hon. Och det är viktigt att biblioteket är aktivt i de här frågorna och att det också ska märkas.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet