Utbildningen formar framtidens normer

BORÅS Formandet av framtidens bibliotek sker redan i utbildningen av bibliotekarier. Här formas hantverkskunnandet såväl som idéer om vilka perspektiv som ska styra verksamheten. På Bibliotekshögskolan i Borås har intresset för genusfrågor ökat. Men det kan ta generationer innan man kan se en förändring på golvet.

I utbildningsplanen för bibliotekarieprogrammet står det att genus ska genomsyra hela utbildningen. En av målsättningarna är att studenterna efter avslutade studier ska ha kunskap om genusforskningen och kunna relatera till den ute i den så kallade verkligheten.

Genus ”…berörs [… ] i en rad av olika kurser och studenterna skriver uppsatser med utgångspunkt i gender- och queerforskning och andra normkritiska teorier. Uppsatser om hbtq är inte många, men vi [kan] se ett ökat intresse hos studenterna”, skriver programansvarig för bibliotekarieprogrammet på Högskolan i Borås Alen Dorarcic i ett mejl.

Prefekt Ann-Sofie Axelsson ser också ett ökat intresse. Men hon menar samtidigt att det kan ta tid innan det slår genom på biblioteken.

– Jag har tidigare jobbat på Chalmers. Där har man bland annat integrerat perspektiv kring hållbar utveckling inom ingenjörsutbildningarna. När sedan studenterna kommer ut i professionen möter de ofta en gammal logik. De perspektiv vi har på utbildningarna påverkar inte alltid lika mycket som vi önskar. Det handlar mycket om en generationsfråga. De vi utbildar idag kommer sätta sin prägel på professionen om några år. De ska också hinna avancera inom sitt yrke innan de kan påverka planer och innehåll, säger Ann-Sofie Axelsson.

Gott betyg

Universitetskanslerämbetet UKÄ, tidigare Högskoleverket, genomför olika typer av granskningar av lärosätena runtom i landet. Bland annat gör man återkommande kvalitetsgranskningar med utgångspunkt från de mål som finns för respektive utbildningsprogram. Förra året bedömde också UKÄ att Högskolan i Borås höll hög kvalitet för utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap på både master och kandidatnivå.

Fakta

Kurser i bibliotekarieprogrammet som tar upp genus:

  • Bibliotek och användande (gendered information literacy)
  • Litteraturförmedling på bibliotek (manlig och kvinnlig läsning)
  • Barn, unga, läsning och samhälle (manlig och kvinnlig läsning)
  • Bibliotek och samhället (teknik och genus)

Några uppsatser:

  • Hbtq och folkbibliotek
  • Den hetrosexuella bibliotekarien
  • Det ligger en hetronormativ bok i din säng mamma

– De här utvärderingarna sker kontinuerligt och Universitetskanslerämbetet tittar bland annat på utbildningarnas samhällsrelevans och där inryms ju även frågor kring genus, säger Ann-Sofie Axelsson

Drivande kraft

Hon understryker att det är viktigt att institutioner för biblioteks- och informationsvetenskap fortsätter att undervisa och forska med genusperspektiv i fokus.

– Biblioteket med sin informations- och kulturförmedlande roll i samhället, har ett ansvar att vara i fronten på området för att vara en drivande kraft i en socialt hållbar och demokratisk samhällsutveckling. För att bidra till denna utveckling måste vi utbilda bibliotekarier med en gedigen genus- och hbtq-kompetens, säger Ann-Sofie Axelsson.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet