Barnen drabbas när beståndet flyter

GÖTEBORG I Göteborg är tillgången på barnlitteratur under genomsnittet. Det är också barnen som är förlorarna sedan Göteborgs stadsbibliotek införde flytande bestånd. Detta slås fast i en rapport som presenterades tidigare i våras.

I Göteborg införde man så kallat flytande bestånd 2011. Det betyder i sin enkelhet att du som låntagare kan lämna medier på vilket bibliotek som helst inom Göteborg. Detta kunde låntagarna göra även innan 2011, men med den övergripande skillnaden att medierna skickades tillbaka till sitt ”moderbibliotek”. Nu stannar de istället på det bibliotek där de blir lämnade.

Begränsad tillgång

Flytande bestånd har den senaste tiden debatterats en del och meningarna har gått isär. Tidigare i våras lät Göteborgs stadsbibliotek genomföra en analys av flytande bestånd. En av slutsatserna är att det är barn och människor som har andra språk än svenska som modersmål som drar det kortaste strået i detta systemskfite. Barn är en prioriterad målgrupp för Göteborgs stad. Samtidigt ligger utbudet för barn mellan 0 och 14 år på 4,2 medier per barn jämfört med riskgenomsnittet på 7,6. Parallellt med detta har också, enligt analysen, barnen drabbats i övergången till flytande bestånd. Barnens tillgång till medier är begränsade på de lokala biblioteken. I samband med att många har återlämnat barnböcker på 300m2, har de blivit kvar där och det har uppstått en obalans. Just tillgängligheten för 300m2 pekas ut som en starkt bidragande faktor för den totala obalansen även för annan media.

Balans

Utlån av utländsk media har minskat i Göteborg. Mellan 2011-2013 har också antalet nyinköpt media på andra språk än svenska minskat. Här konstaterar utredningen att det inte går att förvänta sig att flytande bestånd ska öka användningen, utan att det krävs andra läsfrämjande insatser. ”Det är rimligt att även inköp och distribution av nyinköpta och icke-reserverade titlar bättre behöver anpassas till lokala behov”, slår man fast i rapporten. Gemensamt för både barn och personer med annat språk än svenska som modersmål är att de inte reserverar böcker i lika hög utsträckning. Detta bidrar till en sämre tillgång på vissa bibliotek.

I rapporten framhäver man samtidigt att det finns ett antal faktorer som gör att analysen kan halta på ett par punkter. Främst när det gäller återlämningen på 300m2, så menar man att det behövs en uppföljning av flödet när 300m2 stänger. I de sammanfattande slutsatserna skriver rapportförfattarna: ”Flytande bestånd behöver anpassas till den biblioteksorganisation och biblioteksstruktur där den ska tillämpas, och tvärtom. För varje bibliotek måste det finnas en balans mellan de media som erbjuds, den kompetens som finns tillgänglig samt användarens agerande och önskemål. Ändras något i det här samspelet, exempelvis utbudet, så ändras också balansen. Om det ena är statiskt och det andra dynamiskt kommer verksamheten inte att gå i takt.”

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet