Det krävs två för att dansa

Barnbibliotek Barnavdelningen på biblioteket i Kakamega. Foto: Leif Mårtensson

STOCKHOLM/KENYA Svensk Biblioteksförening har en överenskommelse med Kenya Library Association som säger att de under fem år ska hjälpa dem få en stabil biblioteksförening som i sin tur kan driva biblioteksfrågan i Kenya.

Leif Mårtensson, som till vardags är ledningskoordinator i Umeå kommun, vill på intet sätt ta på sig äran, men Svensk biblioteksförenings arbete med biblioteksföreningen Kenya Library Association, KLA, har på bara tre år fått upp biblioteksfrågan på hög politisk nivå i Kenya. Den Kenyanska biblioteksmyndigheten Kenya National Library Services, KNLS, fick nyligen i uppdrag att se till att det finns folkbibliotek i varje kommun och att ansvaret för detta ska ligga på respektive region.

– Eftersom vi tidigt kom in på politisk nivå och blivit mottagna på departementsnivå tror jag att vi på olika sätt hjälpt till att lite snabbare lyfta frågan. Dessutom tror jag att det hjälper när det kommer utlänningar som är intresserade av biblioteksfrågan.

Himmel och helvete

Kenya är ett tudelat land med å ena sidan fantastiska universitetsbibliotek med tusentals studieplatser och internetuppkoppling och privatskolor med fantastiska skolbibliotek, till å andra sidan skolbibliotek med tio sladdriga böcker som ska räcka till hundratals skolelever. Kenya är också ett land med många av de klassiska problem som finns i Afrika med flickor som tvinga sluta sin skolgång tidigt eller som på grund av avsaknad av menstruationsskydd varje månad tvingas avvika från sin skolgång. Men samtidigt är Kenya också ett land med hyfsat stabil ekonomi och många tror att Kenya kan bli ett av Afrikas föregångsländer. Även omvärlden har upptäckt Kenyas möjligheter och många har fokus på landet.

– Det är detta tudelade samhälle som gör att vi tror att en biblioteksförening kan driva biblioteksfrågan och få myndigheterna att tycka att bibliotek är viktigt, säger Leif Mårtensson med eftertryck. Det tjänar ju hela Kenya på. Vi tror ju att hur gärna vi än skulle vilja hjälpa varje enskilt bibliotek så är det i praktiken ogörligt. Men däremot kan vi hjälpa till att bygga upp en stark, stabil och långsiktigt struktur som kan värna och driva biblioteksfrågan i Kenya.

Skolbibliotek i Kenya

Skolbibliotek Maji Langobaya School där skåpet är deras skolbibliotek. Foto: Leif Mårtensson

Tradition

I Kenya är det tradition att läsa det man behöver för utbildningen, men man läser inte en skönlitterär bok för sitt underhållningsvärde eller för att man vill ha avkoppling.

– Man har förklarat för oss att man läser väldigt lite för nöjes skull och att det är en förklaring till att det i ett land med 40 miljoner invånare bara finns 47 folkbibliotek, säger Leif Mårtensson. En annan anledning är att det är entréavgift på biblioteken och att det inte är samma självklarhet att låna hem böcker. Och även om avgiften är liten tvingas man göra en prioritering, och att läsa boken på biblioteket minskar ju också intresset.

Å andra sidan, funderar Leif Mårtensson, borde Kenya vara ett land där e-boken skulle kunna ha ett stort genomslag eftersom man använder den digitala tekniken på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid.

– Man har mobiltelefonen till allting, till och med att betala taxi och när man handlar på marknaden.

Fakta

Svensk biblioteksförening stödjer KLA finansiellt under fem år. Det ekonomiska stödet består av den årliga medlemsavgiften till IFLA, möjligheten för en deltagare att delta på IFLA:s årliga konferens samt delfinansiering till själva samarbetsprojektet, projektplanen och KLA:s kansli.

Det var under 2011 som Svensk biblioteksförening sjösatte det internationella samarbetsprojektet ”Starkare tillsammans” med Kenyas biblioteksförening. Utgångspunkten är bland annat IFLA:s program Building Strong Library Associations, och målsättningen är att stärka KLA på ett sätt som går att utvecklingen av de kenyanska biblioteken kan ske på plats och med stöd av Svensk biblioteksförening.

Framgångsrikt

I den avsiktsförklaring som tecknades under IFLA-kongressen i Helsingfors 2011, stod det bland annat att Svensk biblioteksförening skulle hjälpa KLA med att i fem år finansiera uppbyggnaden av ett bemannat kansli. Ett sådant kansli finns nu och härifrån styrs bland annat uppbyggnaden av ett regionalt nätverk.

– Bibliotek i hela Kenya ska få en regionförening och ett nätverk och dessutom ska KLA hjälpa till att driva frågan om bibliotek i varje kommun.

Avsiktsförklaringen sträcker sig fram till 2017 och vad som händer sedan är inte bestämt, det kommer styrelsen på Svensk biblioteksförening så småningom att bestämma. Men Leif Mårtensson är oerhört glad över att projektet varit så framgångsrikt på så kort tid, det är på inget sätt självklart menar han.

– Men jag tror det behövs två för att dansa. Oavsett hur mycket vi hade velat, hade inte Kenya och KLA själv velat hade det aldrig blivit något. Det är oerhört stimulerande att vi hittat varandra så väl och att vi fått det att fungera och att det funnits en vilja och ett intresse från båda sidor. Vi försöker ha utbyte åt båda håll och det är där någonstans vi tillsammans har lyckats så väl i den här framgången.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet